กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสูงเม่น โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสูงเม่น เมื่อ 6 มี.ค. 61 12:31 น.
3 3 27 ธ.ค. 61 16:58 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
สูงเม่น1 พัฒนาสุขภาพนักเรียนกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านปง เมื่อ 9 มิ.ย. 61 00:19 น.
2 2 27 ก.ย. 61 15:57 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2561
สูงเม่น1 ส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อในตำบลนำ้ชำปี2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำชำ เมื่อ 7 มิ.ย. 61 22:48 น.
- - ดำเนินการเสร็จสิ้น
4 ???
(โครงการ)ปี 2561
สูงเม่น1 กิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรมตำบลสบสายกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สบสาย เมื่อ 9 มิ.ย. 61 00:41 น.
- - รอลบโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2561
สูงเม่น1 ส่งเสริมสุขภาพกายโดยการใช้ศิลปะพื้นบ้านกองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระหลวง เมื่อ 9 มิ.ย. 61 00:29 น.
- - รอลบโครงการ
6 ???
(โครงการ)ปี 2561
สูงเม่น1 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสูงเม่น เมื่อ 8 มิ.ย. 61 23:23 น.
- - ระงับโครงการ
7 ???
(โครงการ)ปี 2561
สูงเม่น1 เสริมสุขภาพผู้สูงวัย ขยับกาย สบายชีวีตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เวียงทอง เมื่อ 9 มิ.ย. 61 00:35 น.
- - ระงับโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2561
สูงเม่น1 ปั่นจักรยานและเสริมสร้างสุขภาพในถิ่นเรากองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสูงเม่น เมื่อ 8 มิ.ย. 61 23:29 น.
- - รอลบโครงการ
9 ???
(โครงการ)ปี 2561
สูงเม่น1 วัยใสตำบลเวียงทองห่างไกลบุหรี่กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เวียงทอง เมื่อ 9 มิ.ย. 61 00:38 น.
- - ระงับโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ