กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

เป้าหมายตัวชี้วัดของแผนฯผลงานเชิงปริมาณผลงานเชิงคุณภาพคำนิยาม

1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม

1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้รับประโยชน์ทางตรง 91 คน
ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม 203 คน
ระบุพฤติกรรมสุขภาพและจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมนั้น ๆ เช่น การปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษ จำนวน 150 ครัวเรือน , จำนวนผู้ลดละบุหรี่ 72 คน เป็นต้น
 1. โครงการ : โครงการปั่นจักรยานจิตอาสาพัฒนาวันอาทิตย์

  • ทางตรง : ส่งเริมการออกกำลังกาย
  • ทางอ้อม : เกิดแรงจูงใจในการออกกำลังกายมากขึ้น
 2. โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ/ทุพพลภาพ โดยใช้หลัก 3 อ = อาหาร+ออกกำลังกาย+อารมณ์

  • ทางอ้อม : 0+0

2. การเกิดสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาวะของคน องค์กรและชุมชนในพื้นที่

2 การเกิดสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาวะของคน องค์กรและชุมชนในพื้นที่ จำนวน 0 แห่ง/พื้นที่
1) เกิดกฏ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน 0 พื้นที่
2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสร้างชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่ 0 พื้นที่
3) เกิดต้นแบบ พื้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน 0 พื้นที่

1) เกิดกฏ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน
จำนวน 0 พื้นที่

  2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสร้างชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่
  จำนวน 0 พื้นที่

   3) เกิดต้นแบบ พื้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน
   จำนวน 0 พื้นที่

    3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ และแกนนำมีบทบาทในการทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ

    3 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ และแกนนำมีบทบาทในการทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ จำนวน 0 คน

     4. โครงการตัวอย่างที่ปฏิบัติการที่ดี (Best practice)

     4 โครงการตัวอย่างที่ปฏิบัติการที่ดี (Best practice) จำนวน 0 โครงการ

      5. นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

      5 นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 0 กรณี