กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

26447 items(1/265) 2 3 4 5 Next » Last »|
ชื่อโครงการหน่วยงานวันที่สร้าง
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 3 บ้านยางงาม กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม 28-05-2020
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดโคกแย้ม กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม 28-05-2020
โครงการชุมชนมีสุข สุขกาย สุขใจใส่ใจออกกำลังกาย ประจำปี2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร 28-05-2020
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนประภัสสรรังสิต กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม 28-05-2020
โครงการชมรมรวมพลคนรักษ์สุขภาพ ประจำปี2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร 28-05-2020
โครงการชุมชนมีสุข สุขกายสุขใจ ใส่ใจออกกำลังกาย ประจำปี 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร 28-05-2020
โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า 28-05-2020
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดนาท่อม กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม 28-05-2020
โครงการ 4 กลุ่มโรคกระทบการเรียนเด็กไทย กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 28-05-2020
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 8 บ้านหูยาน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม 28-05-2020
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 7 บ้านนากวด กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม 27-05-2020
โครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต 27-05-2020
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 6 บ้านนาท่อม กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาท่อม 27-05-2020
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต 27-05-2020
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บูกิต 27-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือกิจกรรมบางอย่างได้ New normal) ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แหลมโพธิ์ 27-05-2020
โครงการการคัดกรองและการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในศาสนสถานพื้นที่ตำบลกะมิยอ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะมิยอ 27-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว 27-05-2020
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ถ้วนหน้าตำบลเขาขาว กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว 27-05-2020
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลเขาขาว ปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว 27-05-2020
โครงการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว 27-05-2020
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว 27-05-2020
โครงการรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว 27-05-2020
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว 27-05-2020
โครงการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตพิชิตโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางแก้ว 27-05-2020
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหรัง 27-05-2020
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาพระ 27-05-2020
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ 27-05-2020
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ 27-05-2020
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยและวัยเรียน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ 27-05-2020
โครงการลดขยะ ลดโรค กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน 27-05-2020
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกรณีระบาด กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ 27-05-2020
โครงการคัดกรอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค ลดภาวะแทกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ 27-05-2020
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 6 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาตาล่วง 27-05-2020
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาตาล่วง 27-05-2020
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาตาล่วง 27-05-2020
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาตาล่วง 27-05-2020
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาตาล่วง 27-05-2020
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาตาล่วง 27-05-2020
โครงการ ศบกต.นาทอน ร่วมสร้างเกษตรเชิงสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลนาทอน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน 26-05-2020
โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางแก้ว 26-05-2020
โครงการประชาชนในพื้นที่ตำบลฉลุงยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ รู้ทันโรค กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง 26-05-2020
โครงการ อสม.เคาะบ้านต้านเบาหวาน/ความดัน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางแก้ว 26-05-2020
โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนเสาธง 26-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนเสาธง 26-05-2020
โครงการปั่นจักรยาน จัดการสิ่งแวดล้อม ลดโรคในชุมชน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางแก้ว 26-05-2020
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 26-05-2020
เฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 26-05-2020
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ปีที่ 4 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 26-05-2020
สมองลูกน้อยปลอดภัยเมื่อสวมหมวกนิรภัยก่อนเดินทาง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 26-05-2020
ป้องกันโรคติดต่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางลึก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 26-05-2020
ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 26-05-2020
ค่ายเยาวชนต้านภัยอบายมุขปี 4 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 26-05-2020
โครงการ อย. น้อยในโรงเรียน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค 26-05-2020
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย....สุขภาพกายใจดีชีวีมีสุข กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 26-05-2020
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค 26-05-2020
โครงการร้านชำคุณภาพ ผู้บริโภคปลอดภัย กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค 26-05-2020
โครงการสร้างสุขภาพผู้สูงวัยไม่ทิ้งกัน ปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางแก้ว 26-05-2020
โครงการวิจัยผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถ ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันไม่ได้ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค 26-05-2020
โครงการกิจกรรมอาหารเช้าเพื่อน้อง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 26-05-2020
โครงการปลูกพืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 26-05-2020
โครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปอม กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค 26-05-2020
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 26-05-2020
โครงการฝึกอบรมเยาวชนและผู้นำชุมชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 26-05-2020
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำไพล 26-05-2020
โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กเล็กและวัยเรียน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 26-05-2020
โครงการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวาน หมู่ที่ 16 ต.ท่าช้าง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 26-05-2020
โครงการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวาน หมู่ที่ 15 ต.ท่าช้าง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 26-05-2020
โครงการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวาน หมู่ที่ 13 ต.ท่าช้าง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 26-05-2020
โครงการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวาน หมู่ที่ 6 ต.ท่าช้าง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 26-05-2020
โครงการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวาน หมู่ที่ 4 ต.ท่าช้าง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 26-05-2020
โครงการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวาน หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 26-05-2020
โครงการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวาน หมู่ที่ 2 ต.ท่าช้าง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 26-05-2020
โครงการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวาน หมู่ที่ 1 ต.ท่าช้าง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 26-05-2020
โครงการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวาน หมู่ที่ 17 ต.ท่าช้าง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง 26-05-2020
โครงการส่งสิรมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางแก้ว 26-05-2020
โครงการหนูน้อยปฐมวัยสดใส สุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปอม (ต่อเนื่อง) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแค 25-05-2020
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลบ้านโพธิ์ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโพธิ์ 25-05-2020
คูเต่าปลอดภัยห่างไกลไข้เลือดออก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 22-05-2020
บ้านปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 22-05-2020
เฝ้าาระวังภาวะทุพโภชนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านเหนือ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 22-05-2020
เฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 22-05-2020
นักเรียนวัยใส อนามัยดี ฟันไม่ผุ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 22-05-2020
นักเรียนวัยใส อนามัยดี ไม่มีเหา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 22-05-2020
โครงการแขนงยาใจ วัยทำงาน ตำบลปันแต กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปันแต 22-05-2020
โครงการส่งเสริมโภชนาการ เพื่อป้องกันภาวะขาดอาหารและพัฒนาการไม่สมวัยในเด็ก 0 - 72 เดือน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปันแต 22-05-2020
โครงการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังใหญ่ 22-05-2020
โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกล NCD ด้วย 3อ.2ส. กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 22-05-2020
โครงการกินอยู่อย่างไรห่างไกล Stroke ชุมชนกูโบร์ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 22-05-2020
โครงการกินอยู่อย่างไรห่างไกล Stroke ชุมชนโต๊ะลือเบ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 22-05-2020
โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 22-05-2020
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 22-05-2020
โครงการการยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (Ergonomics for Work Safety) กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 22-05-2020
โครงการบริหารงานกองทุนสุขภาพตำบล อบต. รือเสาะออก กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รือเสาะออก 22-05-2020
โครงการกินแบบพอเพียง ห่างไกลโรคเบาหวาน ในปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 22-05-2020
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีชุมชนบือเร็งใน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 22-05-2020
โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน 22-05-2020
นักเรียนวัยใสกับภาวะโภชนาการที่ดี กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 21-05-2020
หนูน้อยปฐมวัย พัฒนาการสมวัย กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า 21-05-2020
โครงการ อสม. ร่วมใจห่วงใย ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกทราย 21-05-2020
26447 items(1/265) 2 3 4 5 Next » Last »|