กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

20716 items(1/208) 2 3 4 5 Next » Last »|
ชื่อโครงการหน่วยงานวันที่สร้าง
โครงการส่งเสริมการป้องกันโรคในช่องปากเด็กประถมในโรงเรียนบ้านตอออ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูคละ 19-11-2019
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตุยง ประจำปีงบประมาณ 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตุยง 19-11-2019
โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง 19-11-2019
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยทักษะการเล่นฟุตบอลให้เยาวชนและนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส 19-11-2019
โครงการมะเร็งป้องกันได้ถ้าหญิงไทยใส่ใจสุขภาพ(เชิงรุก) กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาประดู่ 19-11-2019
โครงการครอบครัวร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ 19-11-2019
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพลดโรคเรื้อรัง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ 19-11-2019
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาเอดส์ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ 19-11-2019
โครงการวัยใส ห่วงใย ใสใจสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเสะ 19-11-2019
โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชนเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเรือ 18-11-2019
โครงการสตรี (มุสลีมะห์) รุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพประจำปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเระเหนือ 18-11-2019
โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเทศบาลตำบลตันหยงมัส ปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส 18-11-2019
โครงการเด็กน้อยสุขภาพดี นำชีวีปลอดโรค กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส 18-11-2019
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรคบิค กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนปริง 18-11-2019
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน 15-11-2019
โครงการเด็กไทยแข็งแรง(ออกกำลังกายปลอดโรค) กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน 15-11-2019
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองควนลัง 15-11-2019
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนและสิ่งแวดล้อม กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน 15-11-2019
โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด 15-11-2019
โครงการส่งเสริมความรู้ การปลูกพืชสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง 15-11-2019
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองควนลัง 15-11-2019
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองควนลัง 15-11-2019
โครงการเด็กไทยสดใส ร่างกายแข็งแรงสมส่วน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอ่างทอง 15-11-2019
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองควนลัง 14-11-2019
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองควนลัง 14-11-2019
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ระบาดในเด็กตามสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองควนลัง 14-11-2019
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ตำบลปล่องหอย ประจำปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปล่องหอย 14-11-2019
โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองควนลัง 14-11-2019
โครงการหมู่บ้านสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพ บ้านมะกอ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปล่องหอย 14-11-2019
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสวน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน 14-11-2019
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยพิบัติ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตันหยงมัส ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส 14-11-2019
โครงการห่วงใยสตรีหลีกหนีมะเร็ง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย 14-11-2019
โครงกาารพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ม่วงเตี้ย 14-11-2019
โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจฟันน้ำนม กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย 14-11-2019
โครงการอาสาสมัครสายใยรักแห่งครอบครัว กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย 14-11-2019
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลกะลุวอ ประจำปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ 14-11-2019
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงบ้านไทรบ่วง ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ 14-11-2019
โครงการอบรมชุดปฎิบัติการตำรวจยุง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปรือ 14-11-2019
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลเมืองพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง 13-11-2019
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย 13-11-2019
โครงการจัดบริการคัดกรองโรคซึมเศร้าและค้นหาผู้ป่วยโรควัณโรครายใหม่ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย 13-11-2019
ลีลาศไลน์แดนซ์ ขยับกายสบายชีวี กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร 13-11-2019
โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อทอง 13-11-2019
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากคม 13-11-2019
โครงการจัดบริการคลินิกใกล้บ้าน ลดเสี่ยง ลดโรค กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย 13-11-2019
โครงการชะลอไตเสื่อม ร่วมมือกันดูแลปี ๒๕๖๑ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเรือ 13-11-2019
โครงการคลินิกไร้พุง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย 13-11-2019
โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดเกษตรกร กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย 13-11-2019
โครงการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจตาต้อกระจก เทศบาลเมืองสตูล กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล 13-11-2019
โครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกชะงาย 13-11-2019
โครงการการบริหารจัดการกองทุนเทศบาลตำบลบาเจาะประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบาเจาะ 13-11-2019
อบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนเรื่องยาเสพติด กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเรือ 13-11-2019
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลทรายขาว 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว 13-11-2019
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการเต้นบาสโลบ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากคม 12-11-2019
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปุยุ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยู 12-11-2019
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเรือ 12-11-2019
โครงการออกกำลังกาย “ขยับการสบายชีวีด้วยวิธีรำไม้พลอง” กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส 12-11-2019
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงสะโต 11-11-2019
โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงสะโต 11-11-2019
โครงการ ๓ ประสานสรา้งหมู่บ้านปลอดลูกนำ้ยุงลาย ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ 11-11-2019
ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ 11-11-2019
โครงการ อสม.ม.9 รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง 11-11-2019
เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ 11-11-2019
สตรียุคใหม่ใส่ใจมะเร็ง กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ 11-11-2019
รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันโรค กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ 11-11-2019
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ 11-11-2019
เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารสด กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ 11-11-2019
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายด้านการสาธารณสุข กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ 11-11-2019
โครงการ อสม.ม.7 รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง 11-11-2019
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ 11-11-2019
ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อลดภาวะเสี่ยงและป้องกันโรคในเยาวชน กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ 11-11-2019
โครงการ อสม.ม.4 รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง 11-11-2019
โครงการ อสม.ม.3 รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง 11-11-2019
โครงการ อสม.ม.2 รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง 11-11-2019
โครงการ อสม.ม.1 รวมใจพิชิตภัยความดันโลหิตสูง ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง 11-11-2019
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.คูหา ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูหา 11-11-2019
โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ 11-11-2019
โครงการอบรมการดูเเลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะลุวอ 11-11-2019
โครงการบริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ ประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพอ 11-11-2019
โครงการผู้สูงวัย ร่วมใจสร้างสุขภาพ ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง 11-11-2019
หมู่ ๔ ร่วมใจลดเอว ลดพุง ไร้โรค กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม 11-11-2019
โครงการรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจจัดการขยะอย่างถูกวิธี กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม 11-11-2019
โคกสักตกสะอาดด้วยมือเรา กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกม่วง 11-11-2019
เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2563 พร้อมอาหารว่าง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละกาโปร์ 11-11-2019
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบาง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม 11-11-2019
พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางตาวา กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตาวา 11-11-2019
โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกหล่อ 11-11-2019
อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการอนามัยแม่และเด็กสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบ้านพรุ 11-11-2019
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกานเต้าบาสโลบเพื่อสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ 11-11-2019
โครงการส่งเสริมศักยภาพชมรมผู้สูงอายุพิทักษ์รักษ์คนนาทับ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ 08-11-2019
โครงการเปิดห้องเรียนพ่อ-แม่ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ 08-11-2019
โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ 08-11-2019
โครงการขยายแกนนำชุมชนขจัดภัยไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทับ 08-11-2019
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลท่ามิหรำ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามิหรำ 08-11-2019
โครงการคัดเสี่ยง เลี่ยงโรค กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามิหรำ 08-11-2019
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพของเด็กและเยาวชนตำบลท่ามิหรำ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่ามิหรำ 08-11-2019
เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะโละกาโปร์พร้อมค่าอาหารว่าง ครั้งที่ 1/2563 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละกาโปร์ 08-11-2019
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยทำงาน ลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง (NCDs) ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส 08-11-2019
โครงการ ประชาชน ใส่ใจสุขภาพ ลดปริมาณขยะ ลดแหล่งก่อโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส 08-11-2019
โครงการ บริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัสและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยงมัส 08-11-2019
20716 items(1/208) 2 3 4 5 Next » Last »|