กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

สมัครอบรมทบทวนโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 จนท.ใหม่และจนท.สนใจทั่วไป

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดประชุมเพื่อทบทวนการใช้โปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org) เขต ๑๒ สงขลา
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ส่งผลให้ต้องพัฒนาศักยภาพเรื่องการใช้งานโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบโปรแกรม การใช้ข้อมูลในโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น สปสช.เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องการฟื้นฟูการใช้โปรแกรม จำนวน ๑ คน
**สมัครเข้าร่วมอบรม**โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ แยกตามรายจังหวัด
ผู้เข้าร่วมสามารถเบิกค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง หรือยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมและค่าที่พัก(หากจำเป็น) จากโครงการบริหารกองทุนฯ ประเภท ๑๐(๔) ของหน่วยงานท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ** มีการถ่ายทอดสด ผ่านระบบ Zoom ตามวันเวลาดังกล่าว**
จังหวัด วันที่ สถานที่ประชุม ลงทะเบียน หมายเหตุ
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-15.00น.
ม.ราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา
ลงทะเบียน
กำหนดการ
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-15.00น.
ม.ราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา
ลงทะเบียน
** โหลดไฟล์ได้ จากด้านล่าง **
สงขลา สตูล
16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-15.00น.
ม.ราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา
ลงทะเบียน
สงขลา สตูล
17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-15.00น.
ม.ราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา
ลงทะเบียน
พัทลุง ตรัง
22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-15.00น.
ม.ทักษิณ จังหวัดพัทลุง
ลงทะเบียน
มีการถ่ายทอดสด ออนไลน์
พัทลุง ตรัง
23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-15.00น.
ม.ทักษิณ จังหวัดพัทลุง
ลงทะเบียน
มีการถ่ายทอดสด ออนไลน์