กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ผลักดันจัดซื้อวัคซีนผ่านกองทุนตำบล เขต 12 สงขลา

by twoseadj @20 ก.ค. 64 16:18 ( IP : 49...158 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x562 pixel , 112,592 bytes.

สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมทาง zoom เพื่อการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยให้ใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตามที่มีตอบหนังสือหารือ สปสช.ไปยัง สปสช.เขต 13 กทม.เนื้อหาของหนังสือหารือ คือ ให้สามารถใช้เงินกองทุนสุขภาพตำบลจัดหาและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับ ปชช.ที่ยังไม่ฉีดได้

ศอ.บต.และคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หารือร่วมกันเพื่อจัดหาวัคซีน Johnson and Johnson เป็นวัคซีนแบบ viral vector เข็มเดียวเพื่อเร่งการฉีดอย่างรวดเร็วให้ถึงมือของประชาชนมากที่สุด ทางศอ.บต.มีการสำรวจความต้องการวัคซีนล๊อตแรก มีจำนวน 120,000 โด๊ส ส่วนใหญ่ท้องถิ่นใช้เงินสะสม อปท.ในการจัดซื้อ ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา จึงเร่งผลักดันให้ อปท.จัดซื้อวัคซีนดังกล่าว หรือวัคซีนอื่น โดยให้ อปท.ที่สนใจจัดทำโครงการจัดหาและบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยใช้เงินกองทุนตำบล รายละเอียดดังนี้

1.ให้ อปท.ที่สนใจซื้อ สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีด อาจเป็นกลุ่มเสี่ยง 7 โรค กลุ่มอาชีพเฉพาะว่ามีจำนวนเป้าหมายเท่าไหร่
2.พิจารณาว่าจะใช้งบประมาณจากแหล่งใดในการซื้อวัคซีน อาจจะซื้อจากงบสะสม หรืองบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หากจะซื้อโดยใช้เงินกองทุนสุขภาพตำบล ให้ อทป.ดำเนินการตามขั้นตอน คือ 2.1 อปท.เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการ รายละเอียดตามตัวอย่างโครงการ (ค่า unit cost วัคซีน J&J =1,300 บาท/โด๊ส) ให้เขียนโครงการและดำเนินการอนุมัติโครงการ ภายใน 30 กรกฎาคม 2564
ตัวอย่างโครงการจัดหาและฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านกองทุนสุขภาพตำบล
2.2 โอนเงินจากกองทุนฯไปยัง อปท.เป็นเงินรับฝากที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะตามโครงการที่ขอรับไป ภายใน 15 สิงหาคม 2564
2.3  อปท.แจ้งความจำนงจำนวนวัคซีนและการทำสัญญากับ หน่วยงานจัดหา ดำเนินการโอนเงินแก่หน่วยงานจัดหา(ออกใบเสร็จรับเงินให้ อปท.) 2.4 โรงพยาบาลชุมชน หรือ หน่วยบริการสาธารณสุขฉีดวัคซีน (การฉีด สปสช.จ่ายค่าฉีด 40 บาท/เข็ม หน่วยงานที่ฉีดจะส่งข้อมูลเบิกกับ สปสช.เอง)

หมายเหตุ อปท.ใดเงินกองทุนฯมีไม่เพียงพอ สามารถสมทบเงินเข้ากองทุนฯเพื่อให้มีเงินทำโครงการฯ

งานที่ สปสช.ต้องทำต่อไป คือ
1.หารือในที่ประชุม ศอ.บต.กับผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการจัดการวัคซีน
2.ทำหนังสือแจ้ง อปท.กรณีรับเงินทำโครงการฯ หากต้องใช้ข้ามปีงบประมาณ( ปกติรับเป็นเงินรับฝากย่อมใช้ข้ามปีงบประมาณได้)
3.กรณีภาคเอกชนต้องการซื้อวัคซีนด้วย ให้ประสานกับหอการค้าจังหวัด
4.กรณีได้เงินวัคซีนมาแล้ว ให้ สปสช.ประสานงานเรื่องการฉีดและการเก็บกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่

Relate topics