กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ทำโครงการผ้าอ้อมผ่านกองทุนได้แล้ว

by twoseadj @31 พ.ค. 65 16:08 ( IP : 171...66 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 916x518 pixel , 155,483 bytes.

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกประกาศฯเพิ่มเติม เรื่อง ชุดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วย หรือบุคคลที่มีปัญหาการกลั้น อุจจาระ หรือปัสสาวะไม่ได้ ให้สามารถได้รับผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 3 ชิ้น/คน/วัน  ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงขอแจ้งแนวทางการจัดทำโครงการผู้อ้อมสำเร็จรูปผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นดังนี้
หน่วยงานเขียนโครงการ หรือ รับทุน จะมี 3 หน่วยงาน คือ
1.1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือชื่ออื่น จัดเป็นหน่วยงานประเภท 10(3)
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเป็นหน่วยงานประเภท 10(1)
1.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล หรือ โรงพยาบาล จัดเป็นหน่วยงานประเภท 10(1)

**ขั้นตอนการดำเนินงาน **
1.กลุ่มเป้าหมายในโครงการจะประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ กลุ่มนิ่ง หรือ มีแน่นอน กลุ่มนี้ คือ กลุ่มบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ LTC คะแนน ADL 0-6 คะแนนและมีการระบุในแผนการดูแลหรือ CP ว่ามีภาวะกลั้นปัสสาวะ/อุจจาระไม่ได้ ส่วนที่ 2 คือ กลุ่มไม่นิ่ง หรือครั้งคราว ได้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต้องมารักษาต่อที่ชุมชน ได้รับการวินิจฉัยหรือมีใบรับรองแพทย์ว่า มีภาวะกลั้นปัสสาวะ/อุจจาระไม่ได้

กลุ่มเป้าหมายนี้สามารถเข้าร่วมโครงการ ทุกคน ทุกวัยและทุกสิทธิการรักษาพยาบาล
2.เขียนแผนการดูแลรายบุคคล หรือแผนการดูแลอย่างง่าย ระบุปัญหา ภาวะกลั้นปัสสาวะ/อุจจาระไม่ได้ และต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 3 ชิ่น/คน/วัน พร้อมโครงการบริการผ้าอ้อมสำเร็จรูป รายละเอียดตามตัวอย่างโครงการ
3.หน่วยงานรับทุนส่งเอกสาร ตามข้อ 2 ไปยังกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน อนุมัติโครงการ
4.โอนเงินให้หน่วยงานรับทุน
5.จัดซื้อจัดหาผ้าอ้อมตามราคากลาง คาดการณ์ว่าไม่เกิน 20 บาท/ชิ้น หรือ ท่านจะซื้อจากกลุ่มแม่บ้านที่ดำเนินงานเรื่อง ผ้าอ้อมซักได้ ก็ได้
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตามปีพ.ศ. ให้เมื่อไหร่ นับไป 1 ปี