กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เชิญประชุม Zoom แนวทางปี 66

by twoseadj @16 ก.ย. 65 12:28 ( IP : 49...181 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x724 pixel , 694,868 bytes.

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ในปีงบประมาณ 2566 โดยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดแนวทางการบริหารกองทุนบางส่วน ซึ่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้ส่งหนังสือแจ้งเตรียมความพร้อมการดําเนินงานกองทุน ปีงบประมาณ 2566 ผ่านหนังสือ ว6293 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 แล้วนั้น รายละเอียดตามลิงค์เอกสาร (https://localfund.happynetwork .org/paper/139142) ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับพนื้ ที่ ปีงบประมาณ 2566 และสนับสนุนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้จัดประชุมชี้แจง การบริหารกองทุน ในวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ zoom meeting และ Facebook live : สปสช.เขต 12 สงขลา

ในการนี้ สํานักงาน ฯ ขอเชิญท่าน ผู้บริหาร ปลัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ พื้นที่ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนดูแลระยะยาวบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ร่วมประชุมดังกล่าว โดยรหัส zoom meeting ID: 929 3964 6921 Passcode : 319751 (จํากัดได้ 300 คน) รายละเอียดตามกําหนดการประชุมที่ ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมและมอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

Relate topics