กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ขอความร่วมมือในการจัดทำโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่

by twoseadj @7 ส.ค. 66 10:38 ( IP : 159...124 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 867x491 pixel , 65,896 bytes.

เนื่องด้วยเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกอยู่ในหลายพื้นที่ขณะนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอความร่วมมือมายังกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ทุกแห่ง กรุณาได้พิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อรองรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคดังกล่าวด้วย วิธีอนุมัติโครงการสามารถดำเนินการ 2 วิธี คือ 1)ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือ 3) หากไม่สามารถประชุมได้ ให้ใช้อำนาจประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พิจารณาอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ กี่โครงการก็ได้ทั้งในโครงการประเภท 10(1),(2) หรือ(5) ตามประกาศฯฉบับที่ 3  ข้อ 10/1
นอกจากนี้ยังมีโครงการสำคัญอื่นๆ ที่เห็นควรจะต้องดำเนินการเพราะเป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เช่นเดียวกัน คือ
1. โครงการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาในเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ
2. โครงการลดเค็ม ลดมัน ลดหวาน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต รวมถึงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ
3. โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุโภชนาการและพัฒนาการในเด็กวัยก่อนเรียน (เด็กแรกเกิด - 5ปี)
ในการนี้ หากกองทุนใดได้ดำเนินการจัดทำโครงการรองรับไว้เป็นที่เรียบร้อย ทางสำนักงานขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ หากกองทุนใดยังไม่ได้ดำเนินการขอให้ท่านได้พิจารณาดำเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง