กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ประชุมเตรียมความพร้อม 67 ผ่าน zoom

by twoseadj @6 ก.ย. 66 10:09 ( IP : 159...159 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x707 pixel , 605,542 bytes.

ด้วยการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 กำหนดการจัดบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ต้องดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้สามารถเบิกจ่ายเงินมากกว่า ร้อยละ 70 ของเงินทั้งหมด มีโครงการด้านสุขภาพที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของพื้นที่ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความรู้และเข้าใจเรื่อง การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพและ LTC
ดังนั้น ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา จึงจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและผู้ที่สนใจเข้ารับฟัง วันที่ 21 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. Meeting ID: 923 9941 1134 Passcode: 024398 หรือโดยแสกน QR-code เพื่อเข้าร่วมการประชุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา มอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย จะขอบคุณยิ่ง

Comment #1
Posted @21 ก.ย. 66 11:04 ip : 110...205

สามารถดูย้อนหลังได้มั้ยคะ