กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือเชิญประชุม/แบบตอบรับ

ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและเขียนโครงการด้านสุขภาวะกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้จัดทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและเขียนโครงการด้านสุขภาวะกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต ๑๒ ขึ้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทาง และเป้าหมายการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ และฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนสุภาพและเขียนโครงการสุขภาวะ กองทุนฯ 
จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารกองทุนจำนวน ๑ คน (ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล จำนวน ๑ คน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. รายละเอียดตามตารางการฝึกอบรมแต่ละจังหวัด  โดยให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมระชุมผ่านระบบออนไลน์

- กรุณานำเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และ แผนสุขภาพตำบลหรือ โครงการที่จะดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ มาด้วย
- สำหรับผู้เข้าร่วมสามารถโดยเบิกค่าเดินทางจากงบบริหาร ๗(๔) จากโครงการบริหารจัดการกองทุนฯ ของท่าน ระบุชื่อกิจกรรมประชุม (ค่าเดินทาง ๔ บาทต่อกิโลเมตร ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าที่พักหากจำเป็น)
                                                         
                           
วันที่กองทุนเป้าหมายสถานที่ประชุมรายชื่อผู้ลงทะเบียนลงทะเบียน
25 กรกฎาคม 2561
เมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง
ห้องประชุมชั้น 1 ทม.สตูล ( 41 คน)
ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดลงทะเบียน
26 กรกฎาคม 2561
ท่าแพ ละงู ทุ่งหว้า มะนัง
ห้องประชุมชั้น 1 ทม.สตูล ( 41 คน)
ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดลงทะเบียน
2 สิงหาคม 2561
ปากพะยูน ป่าบอน เขาชัยสน ตะโหมด
ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าบอน จ.พัทลุง (50คน)
ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดลงทะเบียน
3 สิงหาคม 2561
เมืองพัทลุง ศรีนครินทร์ กงหรา บางแก้ว ควนขนุน ป่าพะยอม ศรีบรรพต
ห้องประชุมเทศบาลเมืองพัทลุง จ.พัทลุง (50คน)
ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดลงทะเบียน
6 สิงหาคม 2561
ย้ายวันจัดเป็นวันที่ 3 ส.ค.
ย้ายวันจัดครับ
ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดลงทะเบียน
7 สิงหาคม 2561
ย้ายวันจัดใหม่
ย้ายวันจัดใหม่ ยุบเหลือ 2ครั้ง
ตรวจสอบรายชื่อ
ย้ายวันลงทะเบียน
8 สิงหาคม 2561
เมือง ระแงะ บาเจาะ ศรีสาคร ยี่งอ จะแนะ เจาะไอร้อง รือเสาะ
สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดลงทะเบียน
9 สิงหาคม 2561
ตากใบ สุไหง โก-ลก สุไหงปาดี สุคิริน แว้ง
โรงแรมกรีนวิว อ.สุไหง โก-ลก จ.นราธิวาส
ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดลงทะเบียน
14-15 สิงหาคม 2561
กองทุนนำร่องและกองทุนสุขภาพตำบลทั่วไป จ.ยะลา
โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา
ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดลงทะเบียน
17 สิงหาคม 2561
โคกโพธิ์ หนองจิก เมืองปัตตานี แม่ลาน
โรงแรมเซาเทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี
ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดลงทะเบียน
20 สิงหาคม 2561
เมืองตรัง นาโยงใต้  ย่านตาขาว รัษฎา
โรงแรมอีโค่ อินน์ ตรัง 
ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดลงทะเบียน
21 สิงหาคม 2561
วังวิเศษ สิเกา ห้วยยอด  หาดสำราญ
โรงแรมอีโค่ อินน์ ตรัง
ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดลงทะเบียน
21 สิงหาคม 2561 (ย้ายจาก 22 ส.ค.)
ระโนด สทิงพระ กระแสสินธ์ สิงหนคร เมืองสงขลา
โรงแรมฟลอร่าเมย์ เปลี่ยนเป็น คุ้มไทรงาม เกาะยอ สงขลา
ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดลงทะเบียน
23 สิงหาคม 2561
หาดใหญ่ รัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ นาหม่อม คลองหอยโข่ง
ศูนย์ชีวาสุข สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
ตรวจสอบรายชื่อ
ลงทะเบียน
  24 สิงหาคม 2561
นาทวี  จะนะ สะเดา ปาดังเบซาร์ เทพา
ห้องประชุม รพ.นาทวี
ตรวจสอบรายชื่อ
ลงทะเบียน
28 สิงหาคม 2561
กันตัง  นาโยง ปะเหลียน
โรงแรมอีโค่ อินน์ ตรัง
ตรวจสอบรายชื่อ
ลงทะเบียน
30 สิงหาคม 2561
ยะรัง ยะหริ่ง  ไม้แก่น กะพ้อ
โรงแรมเซาเทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี
ตรวจสอบรายชื่อ
ลงทะเบียน
31 สิงหาคม 2561
สายบุรี มายอ ปานาเระ ทุ่งยางแดง
โรงแรมเซาเทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี
ตรวจสอบรายชื่อ
ลงทะเบียน


ดาวน์โหลด
1. หนังสือเชิญ เจ้าหน้าที่กองทุนและ รพ.สต.เข้าร่วมประชุมทำแผน โครงการกองทุนสุขภาพตำบล
2. หนังสือเชิญพี่เลี้ยงกองทุน ws-การทำแผนและเขียนโครงการ
3. ตารางจัดประชุมทำแผนและเขียนโครงการสุขภาวะ
4.หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุม จ.พัทลุง จาก 6 เป็น 3 สิงหาคม
5.กำหนดการจัดประชุม ws-การเขียนโครงการ จ.ยะลา 14-15 สิงหาคม 2561 6. หนังสือแจ้ง อปท.จ.ยะลา เรื่องเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย อบรม 14-15 สิงหาคม 2561
เอกสารประกอบการประชุม
1. ppt.นำเสนอภาพรวมและแนวทางการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล ปี 62 โดย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์
2. (ร่าง)ประกาศกองทุนตำบลปี 62