กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือเชิญประชุม/เอกสารประกอบการประชุม

การจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 สำหรับ กองทุนฯเงินคงเหลือมากกว่าสองเท่า

by Admin_กองทุนฯ @October,05 2018 11.04 ( IP : 27...104 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/เอกสารประกอบการประชุม

เนื่องจากตามประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 23 กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคงเหลือ เกิน 2 ขอรายรับปีที่ผ่านมา  สำนักงาน อาจงดการจัดสรรเงินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงดการสมทบของปีงบประมาณนั้น แต่ยังคงสามารถนำเงินคงเหลือที่สะสมมาใช้ดำเนินโครงการได้
สำหรับกองทุน 146 กองทุนฯ ตามรายชื่อ โปรดแจ้ง ความประสงค์ ด่วน

รายชื่อกองทุน

รายชื่อกองทุนฯ ที่มีเงินคงเหลือมากกว่าสองเท่า

รายชื่อกองทุนฯ ที่แจ้งความประสงค์แล้ว