กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ลงทะเบียน อบรมโปรแกรม LTC(เฉพาะกองทุนที่ดำเนินงานเท่านั้น)

by twoseadj @13 ก.พ. 62 09:08 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่รับผิดชอบเป็น CM เพื่อใช้โปรแกรมบริหารกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ตามรายจังหวัดและรุ่นเท่านั้น เนื่องจากมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนจำกัด รายละเอียดตามตาราง (ขอประสานให้เข้าอบรมตามรุ่นเท่านั้น) ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการประชุม โดยพิมพ์เป็นเอกสารมาเอง

                                                                                                       
วันที่สถานที่ประชุมรายชื่อผู้ลงทะเบียนลงทะเบียน
27 กุมภาพันธ์ 2562 จ.พัทลุง รุ่น 1 (70 คน) อ.เมือง เขาชัยสน กงหรา
สำนักคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
28 กุมภาพันธ์ 2562 จ.พัทลุง รุ่น 2 (70 คน)อ.ควนขนุน ป่าพะยอม ศรีบรรพต ศรีนครินทร์
สำนักคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
1 มีนาคม 2562 จ.พัทลุง รุ่น 3 (70 คน) อ.ปากพะยูน ป่าบอน ตะโหมด บางแก้ว
สำนักคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
4 มีนาคม 2562 จ.นราธิวาส รุ่น 1 (ุ60 คน) อ.เมืองนราธิวาส บาเจาะ ยี่งอ รือเสาะ จะแนะ ระแงะ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
5 มีนาคม 2562 จ.สงขลา รุ่น 1(70 คน) อ.กระแสสินธ์ุ เมืองสงขลา ระโนด รัตภูมิ สทิงพระ สิงหนคร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ จังหวัดสงขลา
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
6 มีนาคม 2562 จ.นราธิวาส รุ่น 2(ุ60 คน) อ.เจาะไอร้อง  ตากใบ แว้ง  ศรีสาคร สุคิริน สุไหง โก-ลก
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
7 มีนาคม 2562 จ.สงขลา รุ่น 2(70 คน) อ.คลองหอยโข่ง บางกล่ำ สะเดา หาดใหญ่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ จังหวัดสงขลา
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
8 มีนาคม 2562 จ.ยะลา รุ่น 1( 70 คน) อ.เมืองยะลา รามัน 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
11 มีนาคม 2562 จ.ยะลา รุ่น 2(70 คน) อ.ธารโต บันนังสตา เบตง ยะหา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
12 มีนาคม 2562 จ.สงขลา รุ่น 3(70 คน)อ.ควนเนียง จะนะ เทพา นาทวี นาหม่อม สะบ้าย้อย
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ จังหวัดสงขลา
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
13 มีนาคม 2562 จ.ปัตตานี รุ่น 1(70 คน) อ.โคกโพธิ์ เมืองปัตตานี แม่ลาน ยะรัง ยะหริ่ง หนองจิก
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
14 มีนาคม 2562 จ.สตูล(60 คน) อ.ควนกาหลง ควนโนด ท่าแพ ทุ่งหว้า มะนัง เมืองสตูล ละงู
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ จังหวัดสงขลา
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
15 มีนาคม 2562 จ.ปัตตานี รุ่น 2(70 คน) อ.กะพ้อ ทุ่งยางแดง ปานาเระ มายอ ไม้แก่น สายบุรี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
27 มีนาคม 2562 จ.ตรัง รุ่น 1(30 คน) อ.นาโยง กันตัง เมืองตรัง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
28 มีนาคม 2562 จ.ตรัง รุ่น 2(30 คน) อ.ย่านตาขาว สิเกา ห้วยยอด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
29 มีนาคม 2562 จ.ตรัง รุ่น 3(30 คน) อ.ปะเหลียน รัษฎา วังวิเศษ หาดสำราญ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. รายชื่อ กองทุน LTC แต่ละรุ่น รายจังหวัด - ดาวน์โหลด
 2. เอกสารประกอบการชี้แจงโปรแกรม LTC - ดาวน์โหลด
 3. หนังสือเชิญอบรมโปรแกรม LTC-สงขลา-รุ่น 3-12 มี.ค.62 - ดาวน์โหลด
 4. หนังสือเชิญอบรมโปรแกรม LTC-พัทลุง-รุ่น 1-27 ก.พ.62 - ดาวน์โหลด
 5. หนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ อบรม โปรแกรม LTC-พัทลุง รุ่น 2-28 ก.พ.62 - ดาวน์โหลด
 6. หนังสือเชิญอบรมโปรแกรม LTC-พัทลุง-รุ่น 3-1 มี.ค.62 - ดาวน์โหลด
 7. หนังสือเชิญอบรมโปรแกรม LTC-นราธิวาส-รุ่น 1-4 มี.ค.62 - ดาวน์โหลด
 8. หนังสือเชิญอบรมโปรแกรม LTC-นราธิวาส-รุ่น 2-6 มี.ค.62 - ดาวน์โหลด
 9. หนังสือเชิญอบรมโปรแกรม LTC-สงขลา-รุ่น 1-5 มี.ค.62 - ดาวน์โหลด
 10. หนังสือเชิญอบรมโปรแกรม LTC-สงขลา-รุ่น 2-7 มี.ค.62 - ดาวน์โหลด
 11. หนังสือเชิญอบรมโปรแกรม LTC-ยะลา-รุ่น 1-8 มี.ค.62 - ดาวน์โหลด
 12. หนังสือเชิญอบรมโปรแกรม LTC-ยะลา-รุ่น 2-11มี.ค.62 - ดาวน์โหลด
 13. หนังสือเชิญอบรมโปรแกรม LTC-ปัตตานี-รุ่น 1-13 มี.ค.62 - ดาวน์โหลด
 14. หนังสือเชิญอบรมโปรแกรม LTC-สตูล-รุ่น 1-14 มี.ค.62 - ดาวน์โหลด
 15. หนังสือเชิญอบรมโปรแกรม LTC-ปัตตานี-รุ่น 2-15 มี.ค.62 - ดาวน์โหลด
 16. หนังสือเชิญ จนท.กองทุน อบรมโปรแกรม LTC-ตรัง-รุ่น 1-27 มี.ค.62 - ดาวน์โหลด
 17. หนังสือเชิญ จนท.กองทุน อบรมโปรแกรม LTC-ตรัง-รุ่น 2-28 มี.ค.62 - ดาวน์โหลด
 18. หนังสือเชิญ จนท.กองทุน อบรมโปรแกรม LTC-ตรัง-รุ่น 3-29 มี.ค.62 - ดาวน์โหลด
 19. หนังสือเชิญ CM หน่วยบริการ จ.พัทลุง - ดาวน์โหลด
 20. หนังสือเชิญ CM หน่วยบริการ จ.ตรัง - ดาวน์โหลด
 21. หนังสือเชิญ CM หน่วยบริการ จ.นราธิวาส - ดาวน์โหลด
 22. หนังสือเชิญ CM หน่วยบริการ จ.ปัตตานี - ดาวน์โหลด
 23. หนังสือเชิญ CM หน่วยบริการ จ.ยะลา - ดาวน์โหลด
 24. หนังสือเชิญ CM หน่วยบริการ จ.สงขลา - ดาวน์โหลด
 25. หนังสือเชิญ CM หน่วยบริการ จ.สตูล - ดาวน์โหลด
 26. หนังสือเชิญพี่เลี้ยง อบรมโปรแกรม LTC - ดาวน์โหลด
 27. รายชื่อกองทุน LTC-ตรัง รุ่น 1-3 - ดาวน์โหลด