กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
รหัสโครงการ 60-L4141-01-13
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กองสาธารณวสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ลำใหม่
วันที่อนุมัติ 20 กรกฎาคม 2560
ปีงบประมาณ 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 สิงหาคม 2560 - 12 สิงหาคม 2560
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 14,800.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสูไวบ๊ะบือราเฮง
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซัลมาหะยีสะมะแอ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.583,101.205

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การปั่นจักรยานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งการปั่นจักรยานยังเป็นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการจุดประกายให้ประชาชนหรือผู้ที่พบเห็นทั่วไป ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย การปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนน็อคไซด์ สู่บรรกาศที่เป็นการโดยการปั่นจักรยานที่ไม่มีสร้างมลพิษในอากาศ ในขณะเดียวกันก็จะการหยุดพักตามสถานที่สาธารณะ เพื่อทำการเก็บขยะ และรณรงค์จิตสำนึกให้ประชาชนมีวินัยในการทิ้งขยะและมีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ในการนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และการเก็บขยะเพื่อการลดปริมาณขยะ บริเวณทาง และที่สาธารณะ ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในเขตพื้นที่ตำบลลำใหม่จึงได้จัดทำโครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2560ขึ้น และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  • ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่ มีสุขภาพดีห่างไกลโรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2 2. เพื่อสร้างประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่ มีความตระหนักในการทิ้งขยะ ตามที่สาธารณะ
  • ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่มีวินัยในการทิ้งขยะ และรักษาความตามที่สาธารณะ
3 3.เพื่อให้ที่สาธารณะในเขตตำบลลำใหม่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • พื้นที่ตำบลลำใหม่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2.ประสานงานกับและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3.ประชาสัมพันธ์โครงการ 4. กิจกรรมที่ดำเนินการ - มีการแบ่งกลุ่มปั่นจักรยานเพื่อเก็บขยะ ตามที่สาธารณะในเขตตำบลลำใหม่ ในวันที่12สิงหาคม2560 เริ่มต้นการปั่นจักรยาน เวลา 07.00 เป็นต้นไป - รณงค์ให้มีการปั่นจักรยานในชีวิต แทนการใช้มอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน 5. ประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  2. ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่ มีวินัยในการทิ้งขยะ และรักษาความตามที่สาธารณะ
  3. ที่สาธารณะในเขตตำบลลำใหม่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 10:02 น.