กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

assignment
บันทึกกิจกรรม
อบรมให้ความรู้การใช้ยาอย่างปลอดภัย ครอบคลุมทั้ง ยาชุด ยาเสตียรอยด์และยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุและสมผล6 กรกฎาคม 2560
6
กรกฎาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย กองทุนสุขภาพตำบลทุ่งนารี
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  1. อบรมให้ความรู้การใช้ยาอย่างปลอดภัย ครอบคลุมทั้ง ยาชุด ยาเสตียรอยด์และยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุและสมผล
  2. สำรวจข้อมูลแหล่งพื้นที่ของการใช้ยาในชุมชน และตรวจสอบการจำหน่าย
  3. ติดตามผลการดำเนินงาน 4.สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผล
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างปลอดภัย ครอบคลุมทั้ง ยาชุด ยาเสตียรอยด์และยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุและสมผล เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100
  2. มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายยาปฎิชีวนะและยาสเตียรอยด์ในชุมชน
  3. ผลข้างเคียงจากการใช้ยาการใช้ยาสเตียรอยด์ ยาชุดและยาปฎิชีวนะโดยไม่สมเหตุสมผลในชุมชนลดลง