กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา ปี2561
รหัสโครงการ 61-L3013-04-01
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขาฯกองทุน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สำนักเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บานา
วันที่อนุมัติ 5 กรกฎาคม 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 235,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ จ.ส.อ. ลือศักดิ์ ธรรมโสภณ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอับดุลกอเดร์การีนา
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.866,101.289
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (235,900.00 บาท)

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 40

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน)
18.00
2 จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน)
25.00
3 ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(ข้อมูลจากเว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนเงินคงเหลือ)
37.38
4 ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(ข้อมูลจากเว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนเงินคงเหลือ)
37.38

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดมีการบริหารจัดการกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ซึ่งสามารถจัดการปัญหาด้านสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่ได้นั้นคณะกรรมการกองทุนและแกนนำชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ สามารถนำมาเสนอจัดทำโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และรู้บทบาทของคณะบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้สามารถศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ

ดังนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บานา ขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเกิดประสิทธิผลกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบานาเพื่อดูการดำเนินงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นวิทยาศาสตร์เชิงเกษตรและจัดการสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาประสบการณ์จากกองทุนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่ออนุมัติแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
 1. มีการประชุมกรรมการ เพื่อพิจารณาและติดตามงาน อย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี
 2. โครงการที่เสนอได้รับการพิจารณาอย่างน้อย 80%
0.00
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และผู้ที่ช่วยงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
 1. คณะกรรมการได้เข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพ ครบ 100 %
 2. มีการจัดอบรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทุน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานกองทุนหักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
 1. วัสดุสำนักงานฯสำหรับการบริหารจัดการกองทุนฯถูกซื้อตามแผนงานที่วางไว้
 2. ครุภัณฑ์สำหรับบริหารกองทุนฯถูกจัดซื้อตามแผนงานที่วางไว้

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
จัดทำเอกสาร เชิญประชุม รายงานการประชุม สรุปรายงานการเงิน และบันทันทึกโปรแกรมของผู้ประสานและ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - -
1 ธ.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ - -
1 ธ.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุใช้ในงานสำนักเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ - -
1 ธ.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 การติดตามโครงการของพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ - -
5 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 6/2561 - -
24 ก.ย. 61 อบรมการจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2562 - -
รวม 0 - 2 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

ขั้นเตรียมการ

 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอบต.บานาและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการเสนอจัดทำโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
 2. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
 3. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ขั้นดำเนินการ

 1. การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงาน ตามแผนงานและวาระที่กำหนด

- จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา อย่างน้อย6ครั้ง/ปี - จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการ 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและแนวทางการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการพัฒนา - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการอย่างง่าย - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทุน ด้วยการนำคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการดำเนินงาน


ขั้นประเมินผล

 1. ได้รับการติดตามกองทุนฯ จากพี่เลี้ยง
 2. รายงานผลการดำเนินงาน
 3. สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นวิทยาศาสตร์เชิงเกษตรและการบริหารจัดการมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำโครงการ
 2. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบานาสามารถพัฒนาเป็นกองทุนฯต้นแบบของจังหวัดปัตตานี

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุน สปสช.บานา กองทุน สปสช.บานา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 13:00 น.