กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บริการจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
รหัสโครงการ 61-L2496-4-1
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขาฯกองทุน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.จอเบาะ
วันที่อนุมัติ 5 ตุลาคม 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายนัศรูดีน
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.382,101.66
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 ต.ค. 2560 28 ก.ย. 2561 80,000.00
รวมงบประมาณ 80,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 17

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นกลไกสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพราะคณะกรรมการเป็นบุคคลสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนที่จะทำให้เกิดการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนและเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจดังนั้นคณะกรรมการคณะกรรมการจึง คณะกรรมการควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนมีความรู้ความความเข้าใจในบทบาทหน้าที่มีวิสัยทัศน์มีทัศนคติเชิงบวกต่อการดำเนินงานของกองทุนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนให้โอกาสในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาคเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นร่วมตัดสินใจมีการตรวจสอบและให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเท่าเทียมกันซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการอยู่แล้วคณะกรรมการทุกคนจึงควรมีเจตคติความเข้าใจที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือทำให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่มีคุณภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลจอเบาะ ควรมีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและการประชุมสัมมนาและการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่างๆได้แก่ 1.การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการทำงานการสร้างจิตสำนึก 2.การทำงานเป็นทีมและการสร้างผู้นำ 3.การสร้างเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ 4.การป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 5.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 6.ระบบการบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาลยึดระบบคุณธรรม 7.อบรมการบันทึกโปรแกรมข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 8.การจัดทำแผนทางเดินยุทธศาสตร์แผนสุขภาพชุมชน 9.การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 10.การเขียนโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการเป็นต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องอันได้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพสุขภาพตำบลจอเบาะ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็นมาใช้ในงานของกองทุนฯจ่ายเบี้ยเลี้ยงในการประชุมค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นรวมถึงค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมนาต่างๆ สำหรับในปีงบประมาณ 2561กองทุนได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจอเบาะ เมื่อวันที่ 5ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ2560และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการที่สำคัญและจำเป็นในการบริหารกองทุนฯในปีงบประมาณ 2561เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหารกองทุนฯให้ลุล่วงไปด้วยดีซึ่งจะเป็นผลดีต่อการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน
  • มีการใช้เงินในการพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ
  • มีการจัดทำแผนงานกองทุน
2 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน
  • กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 %
  • กองทุนสุขภาพตำบลสามารถออกเงินสนับสนุนโครงการแก่ผู้รับทุน ภายใน เดือน ม.ค. จำนวนร้อยละ 60 และภายใน เดือน ก.ค.61 ร้อยละ 90
3 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

จำนวนเงินที่สนับสนุนโครงการแก่กลุ่มประชาชน หรือองค์กรประชาชน เพิ่มขึ้น

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯครั้งที่ 2 34,000.00 6,375.00
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3 2,125.00 5,950.00
2 ต.ค. 60 - 28 ก.ย. 61 ค่าวัสดุสำนักงาน 2,600.00 -
5 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1 7,225.00 6,375.00
8 - 10 มี.ค. 61 ค่าเดินทาง อบรมสัมมนา ค่าที่พัก 29,875.00 4,920.00
21 มี.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯครั้งที่ 4 7,225.00 5,950.00
24 พ.ค. 61 1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5 7,225.00 5,600.00
10 ก.ค. 61 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1 1,200.00 900.00
15 ส.ค. 61 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2 1,200.00 900.00
13 - 14 ก.ย. 61 ค่าอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เสนอโครงการ โดยพี่เลี้ยง 10,000.00 -
รวม 0 102,675.00 8 36,970.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
2.ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 3.ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรม 4.สรุปและประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำแผนที่ยุทธศาสตร์หรือแผนสุขภาพชุมชนมาเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ 2.คณะกรรมการฯสามารถเข้าใจในการบริหารกองทุนฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เกิดการประชุมสัมพันธ์และการเน้นการมีส่วนร่วมและดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ 4.เกิดการติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) ชื่อกองทุนตำบลจอเบาะ
2 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 (.pdf) ชื่อกองทุนตำบลจอเบาะ
3 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 3 (.pdf) ชื่อกองทุนตำบลจอเบาะ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนตำบลจอเบาะ ชื่อกองทุนตำบลจอเบาะ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 14:09 น.