กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบ้านแอแจ๊ะสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
รหัสโครงการ 61-L2477-2-06
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานสารเสพติด
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมญาลันนันบารู
วันที่อนุมัติ 31 พ.ค. 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 37,654.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมะรอกี อาลี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.132,101.728
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 6 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561 37,654.00
รวมงบประมาณ 37,654.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 120

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 40

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ชุมชนบ้านแอแจ๊ะมีปัญหาหลากหลายและสะสมมานาน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่จะเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ อาทิเช่น ปัญหาความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาลักขโมยน้อย ปัญหาการว่างงาน และปัญหาการศึกษา เป็นต้น ปัจจุบันนี้มีเด้กเยาวชนมีส่วนเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 42 คน จากจำนวนเยาวชนชายทั้งหมด 76 คน โดยคิดเป้นร้อยละ 55.2 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 คิดเป้นร้เอยละ 35.7 หากไม่มีการป้องกันและแก้ไขอย่างถูกต้องและตรงจุด ภายใน 3-5 ปี ข้างหน้าปัญหายาเสพติดจะเพิ่มทวีความรุนแรงของปัญหามากชึ้น ด้วยเหตุผลนี้คณะทำงานได้แลเห็นถึงปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได้ร่วมกันคิดวิเคราะหืวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป้นระบบและสอดกคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน พร้อมทั้งบูรณาการในการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม/ดครงการในครั้งนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนบ้านแอแจ๊ะ
 1. เกิดกลุ่มแกนนำจิตอาสาในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนบ้านแอแจ๊ะ 1 กลุ่ม
 2. มีการวิเคราะห์ วางแผน ประเมิลผล 4 ครั้ง
 3. มีการประสานทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆและเครือข่ายภาคประชาสังคมอื่นๆ
2 2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/การสูบบุหรี่ และป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนสูบบุหรี่ ชุมชนบ้านแอแจ๊ะ
 1. เยาวชนสามารถเลิกยาเสพติดได้จำนวน ร้อยละ 10
 2. เกิดกลุ่มเยาวชนจิตอาสา 1 กลุ่ม
 3. มีกิจกรรมการทำสาธารณะประโยชน์ เช่น พัฒนา 2 ข้างทาง ทำความสะอาดบริเวณมัสยิด 20 คน
 4. เกิดชมรมผุ้ไม่สูบบุหรี่ชุมชนบ้านแอแจ๊ะ 1 ชมรม
 5. สามารถป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยเด็ก ร้อยละ 70
 6. ไม่มีการสูบบุหรี่บริเวณมัสยิด/สุเหร่า โรงเรียนตาดีกา และโรงเรียนประถม

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
23 - 27 มิ.ย. 61 กิจกรรมให้ความรู้โทษพิษภัยของบุหรี่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกา - -
27 มิ.ย. 61 อบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนบ้านแอแจ๊ะ - -
27 มิ.ย. 61 อบรมจริยธรรมศาสนาและให้ความรู้โทษพิษภัยยาเสพติด - -
29 มิ.ย. 61 - 20 ก.ย. 61 ประชุมวางแผนวิเคราะห์ปัญหาชุมชน/รับรองสถานภาพครัวเรือน 4 ครั้ง - -
5 ส.ค. 61 การประชุมสรุปทำแผนข้อมูลยาเสพติด - -
29 ก.ย. 61 ประชุมเพื่อสรุปบทเรียนและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม - -
รวม 0 - 6 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. กิจกรรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพแกนนำชุมชน/และประชาสัมพันธ์โครงการ
 2. ประชุมวางแผนวิเคราะห์ปัญหา/และรับรองสถานะครัวเรือน
 3. ประชุมเพื่อสรุปบทเรียนและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
 4. อบรมจริยธรรมทางศาสนาและให้ความรู้โทษพิษภัยยาเสพติด 3 วัน
 5. ให้ความรู้โทษพิษภัยของบุหรี่ให้กับเด็กนัึกเรียนตาดีกา/จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบริเวณห้ามสูบบุหรี่
 6. กลุ่มเยาวชนนักวิจัยจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. การเปลี่ยนแปลงของคนและกลุ่มคนในชุมชน 1.1 เกิดกลุ่มผู้นำในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนบ้านแอแจ๊ะ 1 กลุ่ม 1.2 เยาวชนสามารถเลิกยาเสพติดได้ ร้อยละ 10 1.3 ลดการแพร่ระบาดของการสูบบุหรี่และยาเสพติดในวัยเด็ก ร้อยละ 70 1.4 มีผู้สูบบุหรี่ เลิกการสูบบุหรี่ในชุมชน ร้อยละ 10
 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่ 2.1 คนในชุมชนไปละหมาดมัสยิดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 2.2 ที่คนในชุมชนไปเรียนศาสนาที่มัสยิดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 2.3 มีการอ่านคุรค่าของอาม้าล และอ่านอัลกรุอ่านในบ้านเรือน ร้อยละ 30 ของครัวเรือนทั้งหมด 2.4 มีพื้นที่ปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เช่น บริเวณมัสยิด/สุเหร่า โรงเรียนประถม/ตาดีกา และอื่นๆ 2.5 ไม่มีผุ้เสพยาเสพติดในชุมชนอย่างเปิดเผย
 3. การเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชน 3.1 กฎชุมชนสามารถใช้บังคับได้ทุกกลุ่มในชุมชนบ้ารแอแจ๊ะ 3.2 เกิดการประสานทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายภาคประชาสังคมอื่นๆ 3.3 เกิดการวางแผน การทำร่วมกัน และใช้ทรัพยากรของชุมชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ผดุงมาตร กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ผดุงมาตร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 15:01 น.