กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ตัวอย่าง-โครงการดูแลระยะยาวสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(ผู้ที่มีน้อยกว่า 60 ปี และผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวอย่าง-โครงการดูแลระยะยาวสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(ผู้ที่มีน้อยกว่า 60 ปี และผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม)
รหัสโครงการ 61-l0000-3-10 หรือ ประเภท 1 ก็
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานผู้สูงอายุ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือ โรงพยาบาลอำเภอ
วันที่อนุมัติ 25 ธันวาคม 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 26 ธันวาคม 2560 - 28 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 กันยายน 2561
งบประมาณ 5.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดูแล บริการดี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.01,100.474
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 25 ธ.ค. 2560 28 ก.ย. 2561 5.00
รวมงบประมาณ 5.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มผู้สูงอายุ 30

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

ระบุ

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

สภาพสังคมไทยที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ร้อยละประชากรผู้สูงอายุมากว่า 10 ภาวะดังกล่าวจำเป็นจะต้อง........

สำหรับพื้นที่ อบต./เทศบาล.........................มีการสมัครเข้าร่วมกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ในปี 256... โดยมีการคัดกรองให้คะแนน ADL ผู้สูงอายุในพื้นที่ พบว่า มีผู้สูงอายุที่มีคะแนน ADL น้อยกว่า 11 คะแนน จำนวน......คน และจัดเป็นผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมจัดบริการสาธารณสุขตามข้อกำหนดกองทุน LTC จำนวน.....คน พบว่า มีผู้สูงอายุที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ คือ ผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) อายุน้อยกว่า 59 ปี จำนวน.........คน ผู้ที่มีสิทธิอื่นๆ เช่น สิทธิข้าราชการ จำนวน.....คน สิทธิประกันสังคม จำนวน..................คน

ดังนั้นเพื่อเป็๋นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในกลุ่มที่อยู่นอกเหนือการดูแลของกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือ โรงพยาบาลอำเภอ จึงทำโครงการดูแลระยะยาวผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(ผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ น้อยกว่า 60 ปี และผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม) ขึ้น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อดูแลระยะยาวผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(ผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ น้อยกว่า 60 ปี และผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม)

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ผู้ดูแลระบบ (Care manager) ประเมิน ADL ผู้สูงอายุ และจัดกลุ่มผู้สูงอายุ
  2. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care givers) ตามหลักสูตร 70 ชม.
  3. เขียนแผนการรักษาผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(ผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ น้อยกว่า 60 ปี และผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม)
  4. การประชุมสรุปแผนการรักษา(care conferrence) เฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องปรับสภาพแวดล้อม เช่น ทางเดิน ที่อยู่อาศัย และมีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเช่น พม. เป็นต้น
  5. คณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล อบต./เทศบาล......ประกาศใช้ชุดสิทธิประโยชน์กับโครงการดูแลระยะยาวผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(ผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ น้อยกว่า 60 ปี และผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม)
  6. นำเสนอแผนการรักษา (CP) เข้าคณะอนุกรรมการ LTC เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการรักษา(CP)
    7.นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล อบต./เทศบาล......เพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการดูแลระยะยาวผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(ผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ น้อยกว่า 60 ปี และผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม) และอนุมัติการปรับแผนการรักษาโดยผู้ดูแลระบบ CM 8.โอนเงินค่าจัดบริการทั้งปีให้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต....หรือโรงพยาบาลชุมชน...
    9.ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เดือน มิถุนายน

หมายเหตุ แผนการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สามารถมีค่าวัสดุสำหรับดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้ แต่ให้กำหนดไว้ใน CPและให้หักออกจากยอดสูงสุดของแต่ละกลุ่ม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(ผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ น้อยกว่า 60 ปี และผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม) ได้รับการจัดบริการดูแลระยะยาว อุดช่องว่างของสิทธิ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 09:46 น.