กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
รหัสโครงการ 3/61
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเหล้า , แผนงานบุหรี่ , แผนงานสารเสพติด
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ 1.นางสาวผดุงศรีอินประเสริฐ 2. นายสมเดชแซ่เตียว 3.นางสมถวิลนพเลิศ 4.นางกรรญาดวงประทุม 5.นางวิภานิลศิริ
วันที่อนุมัติ 27 กันยายน 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 กันยายน 2561
งบประมาณ 50,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยพลู
พี่เลี้ยงโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยพลู
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ละติจูด-ลองจิจูด 13.695,101.399
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 6 มี.ค. 2561 28 ก.ย. 2561 50,000.00
รวมงบประมาณ 50,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 จำนวนร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย (ร้าน)
25.00
2 จำนวนกิจกรรมและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมยาสูบ (จำนวนกิจกรรม/นวัฒกรรม)
1.00
3 จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายคนทำงาน เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ (คน)
80.00
4 จำนวนร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ร้าน)
25.00
5 จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ทำงานเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน(คน)
80.00
6 จำนวนรูปแบบกิจกรรม นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน(กิจกรรม/นวัตกรรม)
1.00
7 กำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน(คน)
80.00
8 กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมยาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การรักษาในระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและการดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ(กิจกรรม)
1.00
9 ร้อยละของประชาชน เยาวชน เด็กวัยเรียนมีความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด และ ลด ละ เลิก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
46.29

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ รัฐบาลทุกสมัยมีนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุข แต่ปัญหาดังกล่าวกลับมีแนวโน้มทวีความรุนแรง และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การใช้ยาเสพติดยังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางด้านสาธารณสุขของชาติ ผลกระทบทางด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นได้แก่สภาวะสุขภาพอนามัยที่ไม่ดี โรคทางกาย รวมถึงโรคทางจิต หรือแม้แต่การเสียชีวิตที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารเสพติด บุคคล และสภาพการใช้สารนั้น ๆ ในประเทศไทยพบว่าปัญหายาเสพติดมีการแพร่หลายอย่างรวดเร็วไปยังทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด ทุกกลุ่มอาชีพ รวมถึงกลุ่มเยาวชน กลุ่มนักเรียน ทำให้เยาวชน นักเรียนเป็นจำนวนมากต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาบ้า  สาเหตุของการเริ่มต้นของการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชน กลุ่มนักเรียน ได้แก่การทดลองการสูบบุหรี่จนกระทั้งนำไปสู่การใช้สารเสพติดที่มีความรุนแรงมากขึ้น
ตำบลเกาะขนุนพบว่าปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการใช้ยาบ้าพบมากในกลุ่มเยาวชน กลุ่มนักเรียน ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และครอบครัว จากปัญหาดังกล่าวทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้มีการจัดประชุมและลงมติให้ชุมชนทุกชุมชนช่วยกันเฝ้าระวัง กลุ่มเด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้มีการจัดให้ความรู้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง การประสานหน่วยงานเข้ามาตรวจตรากลุ่มเสี่ยง และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์งดต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยรัฐบาลมีนโยบาลให้กลุ่มเยาวชน กลุ่มนักเรียน ชุมชน ได้มีกิจกรรมร่วมกันในการที่จะรวมพลัง รวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อที่จะให้กลุ่มเยาวชน กลุ่มนักเรียนได้ห่างไกลจากยาเสพติด จากนโยบายดังกล่าวชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบ้านห้วยพลูจึงได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดเพื่อให้กลุ่มเยาวชน กลุ่มนักเรียนได้มีความรู้ ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับกลุ่มเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเพิ่มจำนวนร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

จำนวนร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็น(ร้าน)

25.00 30.00
2 เพื่อเพิ่มกิจกรรมและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมยาสูบ

จำนวนกิจกรรมและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมยาสูบ เพิ่มขึ้นเป็น(จำนวนกิจกรรม/นวัฒกรรม)

1.00 2.00
3 เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายคนทำงานเพื่อการจัดการควบคุมยาสูบในชุมชน

จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายคนทำงานเพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ เพิ่มขึ้นเป็น(คน)

80.00 88.00
4 เพื่อเพิ่มจำนวนร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จำนวนร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นเป็น(ร้าน)

25.00 30.00
5 เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ทำงานเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ทำงานเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนเพิ่มขึ้น(คน)

80.00 88.00
6 เพื่อเพิ่มกำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน

กำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน เพิ่มขึ้นเป็น(คน)

80.00 88.00
7 เพื่อเพิ่มกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมยาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การรักษาในระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและการดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ

กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมยาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การรักษาในระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและการดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ำเพิ่มขึ้นเป็น(กิจกรรม)

1.00 2.00
8 : เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด ให้แก่ประชาชน เยาวชน เด็กวัยเรียน

จากการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการจัดอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและจากการสอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง และให้คำมั่นว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

46.29 85.00
9 เพื่อเพิ่มจำนวนรูปแบบกิจกรรม นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

รูปแบบกิจกรรม นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น (กิจกรรม/นวัตกรรม

1.00 2.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
24 - 26 มิ.ย. 61 อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้นำชุมน เยาวชน นักเรียน และประชนชน 50,000.00 50,000.00
26 มิ.ย. 61 เดินรณรงค์วันยาเสพติดโลก 0.00 0.00
รวม 0 50,000.00 2 50,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. จัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้นำชุมน เยาวชน นักเรียน และประชนชนทั่วไปในวันที่ 24-25  มิถุนายน 2561 จำนวน 2 วันๆ ละ 100 คน
      2. จัดกิจกรรมรณรงค์ ขบวนแฟนซี ในวันยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560     3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์
      4.แจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโทษยาเสพติด     5.สรุปผลเสนอผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. มีจำนวนร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 30 ร้าน
 2. มีกิจกรรมและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมยาสูบ จำนวน 2 กิจกรรม
 3. มี อาสาสมัครและเครือข่ายคนทำงาน เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ จำนวน 88 คน
 4. มีร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 30 ร้าน
 5. มีอาสาสมัครและเครือข่ายที่ทำงานเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 88 คน
 6. มีรูปแบบกิจกรรม นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน จำนวน 2 กิจกรรม
 7. มีกำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน จำนวน 88 คน
 8. มีกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมยาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การรักษาในระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและการดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ  จำนวน 2 กิจกรรม
 9. ร้อยละ 85 ของ ประชาชน เยาวชน เด็กวัยเรียนมีความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด และ ลด ละ เลิก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 10. กลุ่มเด็กวัยเรียน เยาวชน ประชาชนจำนวน216คน มีความรู้และห่างไกลสิ่งเสพติด
 11. ประชาชนในตำบลเกาะขนุน ทั้ง 14 หมู่บ้าน เข้มแข็งในการป้องกันปัญหายาเสพติด
 12. จัดกิจกรรมณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมาเข้าร่วม ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และร่วมกันวางแผนในการที่จะดูแลชุมชนและครอบครัวให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีผู้มาร่วมกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 500 คน โดยมีโรงเรียนในเขตตำบลเกาะขนุนจำนวน 9 แห่ง ชมรม อสม. กลุ่มประชาชนทั่วไป และ ที่ทำการปกครองอำเภอพนมสารคาม

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เกาะขนุน กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เกาะขนุน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 14:25 น.