กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาประดู่
รหัสโครงการ 61L801521
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานผู้สูงอายุ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
วันที่อนุมัติ 13 ธันวาคม 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณ 11,350.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัลยรัตน์ พรมทอง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.689,101.142

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มผู้สูงอายุ 220

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาว แต่ก็ยังได้รับผลกระทบจาการเสื่อมของร่างกายตามวัย รวมทั้งผลของโรคเรื้อรังหรืออุบัติเหตุร่างกายไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงควรให้ความสนใจดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวามทั้งฟื้นฟูสุขภาพเมื่อมีภาวะของโรค ให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อ่่างมีคุณค่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคม และมีความสึขในบั้นปลายของชีวิต

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยได้รับการตรวจประเมินสุขภาพ และสามารถดูแลตนเองได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ผู้สูงอายุมีความรู้ เจตคติ ทักษะ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลตนเองได้

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

จัดคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แก่ผู้สูงอายุ 1. คัดกรองภาวะสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้แก่ การตรวจฟัน การตรวจตา คัดกรองความดัน เบาหวาน อาหารสำหรับผู้สูงอายุ และการออกกำลังกาย 2. การคัดกรองภาวะ Geriatric syndrome ได้แก่ คัดกรองภาวะซึมเศร้า โรคสมองเสื่อ คัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม คัดกรองภาวะหกล้ม และคัดกรองภาวะการกลั้นปัสสาวะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้สูงอายุมีสขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยด้วยโรคหรือได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้อง มีความรู้ เข้าใจ ทักษะในการดูแลตนเอง

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลนาประดู่
2 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลนาประดู่
3 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.pdf) ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลนาประดู่
4 ไฟล์รายงานปิดโครงการ-ฉบับสมบูรณ์ (.pdf) ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลนาประดู่
5 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลนาประดู่

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลนาประดู่ ชื่อกองทุนเทศบาลตำบลนาประดู่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 10:33 น.