กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยบางตาหงาย
รหัสโครงการ L2371-003
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานเหล้า , แผนงานผู้สูงอายุ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางตาหงาย
วันที่อนุมัติ 22 มกราคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 31 ตุลาคม 2561
งบประมาณ 78,250.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางตาหงาย
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ละติจูด-ลองจิจูด 15.943,100.022
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 22 ม.ค. 2561 30 ก.ย. 2561 78,250.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 78,250.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มผู้สูงอายุ 130

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
30.00
2 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
30.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ด้วย ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบางตาหงาย มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยบางตาหงาย ในปีงบประมาณ 2๕๖๑

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ

ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางอย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

10.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
การยอมรับและเรียนรู้ผู้สูงสูงอายุอย่างมีความสุข - -
1 - 30 มี.ค. 61 ออกกำลังกายโดยสัณฑนาการ(รำวงย้อนยุค) - -
1 - 30 เม.ย. 61 ออกกำลังกายโดยแสดงออกตามวัย - -
1 - 31 พ.ค. 61 ออกกำลังกายโดยยางยืดมหัศจรรย์ - -
1 - 30 มิ.ย. 61 ออกกำลังกายบริหารเฉพาะส่วน - -
1 - 31 ก.ค. 61 กิจกรรมสร้างสุข - -
1 - 31 ส.ค. 61 ออกกำลังกายในท่านั่ง - -
1 - 30 ก.ย. 61 ออกกำลังกายโดยสัณทนาการ (รำวงย้อนยุค) - -
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. วางแผนงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุ,รพสต./อสม./อบต.
  2. กำหนดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้สูงอายุ
  3. ดำเนินกิจกรรมทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน หรือกำหนดวันที่เหมาะสมโดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและผู้สนใจ จำนวน 1๓0 คน
  4. ตารางกำหนดกิจกรรม สำหรับสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้เรื่องสุขภาพและมีความเข้าใจการส่งเสริมป้องกันโรค
    1. ผู้สูงอายุพอใจที่ได้แสดงออกถึงศักยภาพ และสร้างคุณค่าให้ตนเอง
  2. ผู้สูงอายุได้รับการบริการในเรื่องของสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆในวัยเดียวกัน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางตาหงาย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางตาหงาย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 12:43 น.