กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการค่ายพลังเยาวชน จัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
รหัสโครงการ 61-L3009-02-11
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลกะมิยอ
วันที่อนุมัติ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 กันยายน 2561
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโซเฟีย นิเด็ง
พี่เลี้ยงโครงการ นายอับดุลกอเดร์ การีนา
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.854,101.318

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 80

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศมีพฤติกรรมที่เสี่ยงในหลายๆด้าน เพราะผลพวงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของเยาวชน ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของผู้คนในสังคม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรง ยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ปัญหาโรคเอดส์ ตลอดจนปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ซึ่งปัญหาดังกล่าว นับเป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะรุกคืบเข้าสู่สังคมไทยมากขึ้นตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยในทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประสานพลังในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เด็กและเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาและวัฒนธรรมในตำบล และเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกะมิยอ ได้มีการสะท้องปัญหาของเด็กและเยาวชน ในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาของยาเสพติด ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาแข่งรถมอเตอร์ไซน์ ปัญหาทะเลาะวิวาท นอกจากนี้เด็กและเยาวชนเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่มีสัมมาคารวะ วางตัวไม่เหมาะสม ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ขาดจิตสาธารณะ ขาดการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และขาดการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย ดังนั้น สภาเด็กและเยาวชนตำบลกะมิยอ จึงได้จัดกิจกรรมเยาวชนในโครงการ “สร้างจิตสำนึกรัก พัฒนาบ้านเกิด ประจำปี 2561” ขึ้น เพื่อพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีของเยาวชน ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาชุมชน การช่วยเหลือกิจกรรมหรืองานพิธีต่างๆในชุมชนและอื่นๆเป็นต้น ทำให้เด็กละเยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และพัฒนาทักษะด้านต่างๆตามความสนใจของตนเอง เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาคนให้มีศักยภาพรอบด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัยและเอื้ออาทร จะได้ห่างไกลจากยาเสพติด

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เด็กละเยาวชนได้มีส่วนในการคิด ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่วแวดล้อม เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เด็กละเยาวชนได้มีส่วนในการคิด ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่วแวดล้อม เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง

0.00
2 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนตำบลกะมิยอ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม

สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนตำบลกะมิยอ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม

0.00
3 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความเข้าใจอันดีแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลกะมิยอ

เสริมสร้างความรักความสามัคคี และความเข้าใจอันดีแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลกะมิยอ

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ม.ค. 61 - 28 ก.ย. 61 จัดอบรมให้ความรู้ 16,800.00 -
1 ม.ค. 61 - 28 ก.ย. 61 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 3,200.00 -
รวม 0 20,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชุมเพื่อจัดโครงการ
  2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
  4. ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะมิยอ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชนและกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ตำบลกะมิยอ
  5. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเด็กและเยาวชนสร้างจิตสำนึกอาสาพัฒนาชุมชน (รายละเอียดตามภาพผนวก ก)
  6. ประชุม ติดตามงาน
  7. ประเมินผลและสรุปโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. แกนนำเด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการพัฒนากลุ่ม/องค์กร ให้มีความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในเขตตำบลกะมิยอ ให้เชื่อมโยงกิจกรรม ประสานพลังระหว่างหน่วยงาน ชุมชน และสังคมอย่างกว้างขวางมากขึ้นได้
  2. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ มีจิตอาสาพัฒนาสังคม ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆในชุมชน
  3. สภาเด็กและเยาวชนตำบลกะมิยอ มีการดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะมิยอ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะมิยอ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะมิยอ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 10:12 น.