กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กบ้านโตน
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอุบัติเหตุ , แผนงานอนามัยแม่และเด็ก
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้านโตน
วันที่อนุมัติ 2 มีนาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ตุลาคม 2560 - 26 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 กันยายน 2561
งบประมาณ 16,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้านโตน
พี่เลี้ยงโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโตน
พื้นที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้านโตน ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด 18.059,100.087
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 ก.ค. 2561 11 ก.ค. 2561 5,300.00
2 7 ส.ค. 2561 7 ส.ค. 2561 2,700.00
3 4 ก.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 1,200.00
4 6 ก.ย. 2561 6 ก.ย. 2561 5,600.00
รวมงบประมาณ 14,800.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (14,800.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (16,000.00 บาท)

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 90

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน :

กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 83

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มวัยทำงาน 30

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลมีคุณค่า และเป็นอนาคตที่สำคัญของพัฒนาประเทศ การมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องเริ่มต้นจากเด็ก โดยเฉพาะแรกเกิด ถึง 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีเริ่มการพัฒนาด้านต่างๆ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเด็กมีความตระหนักรู้เรื่องการเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ

ผู้ปกครองเด็กมีความตระหนักรู้เรื่องการเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ

30.00
2 เพื่อให้มีการดำเนินงานโภชนาการ งานส่งเสริมทันตสุขภาพแบบบูรณาการในศู์นย์เด็กเล็ก

มีการดำเนินงานโภชนาการ งานส่งเสริมทันตสุขภาพแบบบูรณาการในศู์นย์เด็กเล็ก

30.00
3 เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีมีปัญหาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและเตี้ยได้รับการแก้ไข

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีมีปัญหาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและเตี้ยได้รับการแก้ไข

15.00
4 เพื่อพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กของสถานศึกษาบริการ

พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กของสถานศึกษาบริการที

30.00
5 เพื่อสร้างเสริมความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

สร้างเสริมความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

30.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

จัดกิจกรรมทั้งสี่กิจกรรม ณ ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้านโตน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ปกครองเด็กมีความตระหนักรู้เรื่องการเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินงานโภชนาการ งานส่งเสริมทันตสุขภาพแบบบูรณาการในศู์นย์เด็กเล็ก เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีมีปัญหาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและเตี้ยได้รับการแก้ไข พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กของสถานศึกษาบริการที

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สูงเม่น กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สูงเม่น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 13:10 น.