กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ม.5 ม.6
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานผู้สูงอายุ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมผู้สูงอายุบ้านท่านางหอม
วันที่อนุมัติ 2 มีนาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 30,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอินทัชกร บุญญะมาลี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.108,100.53

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มผู้สูงอายุ 60

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การรักษาสุขภาพ ผู้สูงอายุควรระมัดระวังการเจ็บป่วยและการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นง่ายใน ผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพดังกล่าวแล้ว ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาและฟื้นฟูนานกว่าคนหนุ่มสาว การออกกำลังกาย เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เพราะนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อทำงานดีขึ้น ยังเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ หายเครียด และที่สำคัญคือ เซลล์สมองทำงานดีขึ้น การออกกำลังกายส่งผลดีต่อผู้สูงอายุในหลายด้าน โดยการออกกำลังกายจะส่งผลต่อระบบหัวใจและการ ไหลเวียนโลหิต ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้นส่งผลให้สามารถรับเลือดเข้าสู่หัวใจและสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้มากขึ้น ในระบบหายใจการออกกำลังกายทำให้ปอดขยายใหญ่ขึ้น ความจุปอดเพิ่มขึ้น และกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจแข็งแรงขึ้น ส่งผลให้ปอดสามารถระบายอากาศและแลกเปลี่ยนก๊าซได้เพิ่มขึ้น (Keteyian&Brawner, 2006)ในระบบกล้ามเนื้อการออกกำลังกายช่วยให้กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของทั้งจำนวนและขนาดของเส้นใย และยังส่งผลทางด้านจิตใจโดยการออกกำลังกายทำให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดรฟิน (endorphine) ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่น ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นลดความตึงเครียด จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการออกกำลังกายส่งผลดีต่อผู้สูงอายุ ดังนั้นชมรมผู้สูงอายุบ้านท่านางหอมจึงได้จัดทำโครงการออกกำลังกายกลุ่มผู้สูงอายุ ขึ้น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุมีดัชนีมวลกาย และรอบเอวอยุ่ในเกณฑ์ปกติ มากกว่าร้อยละ 50

0.00
2 เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความสามัคคีเพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายุมีการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 50

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 พ.ค. 61 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตาราง 9 ช่อง 20,400.00 20,400.00
18 พ.ค. 61 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องออกกำลังกาย 9,600.00 9,600.00
รวม 0 30,000.00 2 30,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.จัดทำโครงการเสนอ ขออนุมัติการใช้งบประมาณจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม 4. ดำเนินโครงการ 4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเต้นตาราง 9 ช่อง 4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการรำวงเปลี่ยนคู่ 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีการวัดดัชนีมวลกาย และรอบเอวทุกครั้ง
6. สรุปผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้สูงอายุ สุขภาพดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ 2.ผู้สูงอายุมีความสามัคคีในกลุ่มมากขึ้น

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 18:05 น.