กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน(CPR) ปี2561
รหัสโครงการ 61-L1468-1-04
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอุบัติเหตุ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่อนุมัติ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 กรกฎาคม 2561 - 13 กรกฎาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 25 กันยายน 2561
งบประมาณ 32,550.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมใจ เป้าทอง
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ เป้าทอง
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.402,99.549
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 12 ก.ค. 2561 13 ก.ย. 2561 12 ก.ค. 2561 13 ก.ย. 2561 32,550.00
รวมงบประมาณ 32,550.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 90

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

สภาพปัจจุบันในชีวิตแต่ละบุคคลเกิดการเจ็บป่วยได้ทุกเวลาโดยเฉพาะอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักเรียนเดินทางโดยนำรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน นักเรียนจึงมีโอกาสที่จะได้พบกับผู้ประสบอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทาง หรือจากสภาพแวดล้อมในท้องถนนที่ไม่ปลอดภัยซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุถ้าผู้พบเห็นมีความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาล จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ และยังสามารถบรรเทาความเจ็บปวด ป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนนำส่งโรงพยาบาลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนควรมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าจึงได้จัดโครงการ “ ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน (CPR)ปี2561”ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
5 - 6 ก.ค. 61 อบรมให้ความรู้ 32,550.00 18,710.00
13 ก.ค. 61 - 13 ก.ย. 61 อบรมให้ความรู้ 32,550.00 13,840.00
รวม 0 65,100.00 2 32,550.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 • เสนอโครงการเพื่ออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางเป้า จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
  • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมวิทยากร
  • จัดอบรมนักเรียนเรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดย
  • ทดสอบ ก่อน-หลังอบรม
  • บรรยาย
  • การปฐมพยาบาลผู้ที่ภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
  • (เป็นลมหมดสติช็อคชักไฟไหม้น้ำร้อนลวก สิ่งแปลกปลอมและสารพิษเข้าสู่ร่างกาย)
  • การบาดเจ็บของกระดูกและข้อต่อ
  • การฝึกปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐานและสอบปฏิบัติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. กระตุ้นเตือนให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้และเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตขั้น พื้นฐาน
  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและ บุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกวิธีก่อนถึงโรงพยาบาล
  2. สามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินที่ อาจเกิดขึ้นได้

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า ชื่อกองทุนตำบลบางเป้า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 16:50 น.