กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค"
รหัสโครงการ L08171710010
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ 1.คุณปัญจรัตน์ ธีรานุวัฒน์ 2.คุณธมวรรณ โสมประยูร 3.คุณดวงกมล สว่างศรี 4. คุณราตรี จงกิจวริยะ 5. คุณจารุวรรณ ตรีรัตนนุกูล
วันที่อนุมัติ 31 ตุลาคม 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 กันยายน 2561
งบประมาณ 33,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมแอโรบิคเทศบาลตำบลเกาะขนุน
พี่เลี้ยงโครงการ นายบรรจบ จันทร์เจริญ
พื้นที่ดำเนินการ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ละติจูด-ลองจิจูด 13.695,101.399
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 ต.ค. 2560 28 ก.ย. 2561 33,000.00
รวมงบประมาณ 33,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 76

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน)
60.00
2 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
60.00
3 ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
60.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลโรค โดยเฉพาะการเต้นแอโรบิค ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลกำลังส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกโรงเรียน ได้มีการเต้นแอโรบิค ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของทุกเพศทุกวัย ชมรมแอโรบิคเทศบาลเกาะขนุน มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการในด้านสุขภาพ ให้กับประชาชน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่

ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

60.00 80.00
2 เพิ่มกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน)

60.00 80.00
3 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ

ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)

60.00 80.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ
  2. เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ 3.แต่งตั้งคณะทำงาน 4.ประชาสัมพันธ์โครงการ 5.เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และผู้นำออกกำลังกาย 6.ดำเนินการตามโครงการ โดยจัดให้มีการออกกำลังกายประกอบเพลงในรูปแบบแอโรบิค เป็นประจำสัปดาห์ละ 5 ครั้ง จนเสร็จสิ้นโครงการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเกิดเหตุสุดวิสัยฝนตก พายุแรงหรือเจ็บป่วยของสมาชิก)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเกาะขนุน กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเกาะขนุน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 11:31 น.