กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก/ไข้มาลาเรีย
รหัสโครงการ 61-L412-02-02
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร
วันที่อนุมัติ 20 มีนาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 มีนาคม 2561 - 28 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 60,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายแวยูโซ๊ะ แปเฮาะอีเล
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.105,101.204
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 มี.ค. 2561 28 ก.ย. 2561 60,000.00
รวมงบประมาณ 60,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 41

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 โรคไข้เลือดออก/ไข้มาลาเรีย
2,000.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

อำเภอธารโตก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่พบปัญหาโรคไข้มาลาเรียและไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง จากสถิติอัตราป่วยโรคมาลาเรียตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560-31ธันวาคม 2560 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 872 ราย คิเดป็นอัตราป่วย 3,910.94 ต่อแสน ประชากรไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต และสถิติอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 42 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 188.16 ต่อแสนประชากรพบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตราตาย 4.48 ต่อแสน ประชากร การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก/ไข้มาลาเรีย ให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพ นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดยุงที่เป็นพาหะนำโรค ทั้งยุงลายและยุงก้นปล่อง และรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออก/ไข้มาลาเรีย โดยที่ชุมชนต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง รัฐเป็นผู้สนับสนุน ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภาคประชาชนโดยมี อสม.เป็นแกนนำ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ภายใต้การดูแลและควบคุมกำกับของคณะกรรมการให้ปฏิบัติงานในทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ตำบลบ้านแหร

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
21 มี.ค. 61 - 28 ก.ย. 61 จัดกิจกรรมพ่นหมอกควัน 60,000.00 60,418.60
รวม 0 60,000.00 1 60,418.60
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายประชาชนในตำบลบ้านแหร
  2. จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
  3. ขออนุมัติโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. อัตราการเกิดโรคลดลง และสามารถควบคุมโรคได้ในเวลาอันสั้น 2.ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก/ไข้มาลาเรีย 3.สามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและโรงเรียน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลบ้านแหร กองทุนตำบลบ้านแหร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 11:03 น.