กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการออกกำลังกาย สบายชีวีด้วยวิถีชุมชน (ทางมะพร้าว) หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ
รหัสโครงการ 61-L5300-2-19
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มอาสาพัฒนาสาธารณสุข หมู่ที่ 7บ้านคลองขุดเหนือ
วันที่อนุมัติ 15 มีนาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 ตุลาคม 2561
งบประมาณ 14,880.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอำภรณ์หวันยาวา
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.625,100.12

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 50

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 กลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองโครงการคัดกรองโรคร้ายใส่ใจสุขภาพ หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือขาดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการออกกำลังกาย
50.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัญหาโรคไม่ติดต่อกลายมาเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน 5 อันดับ ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างและไขมันอุดตันในเส้นเลือด มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากที่กลุ่มอาสาพัฒนาสาธารณสุขหมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ ได้จัดทำโครงการคัดกรองโรคร้ายใส่ใจสุขภาพ หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือตำบลคลองขุด ปีงบประมาณ 2560 ในกลุ่มประชากรอายุ 15-34 ปี พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มเสี่ยง (สีเขียวอ่อน) จำนวน 91 คน ซึ่งที่พบส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน จากการสอบถามพบว่ากลุ่มเสี่ยงขาดการออกกำลังกาย และบริโภคอาหารไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งถ้าประชาชนได้บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวลงได้
ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพดี แข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยออกกำลังกายให้เป็นพฤติกรรมที่ถาวร ซึ่งกลุ่มอาสาพัฒนาสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ ได้จัดทำโครงการออกกำลังกาย สบายชีวีด้วยวิถีชุมชน (ทางมะพร้าว) แล้วในหมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือในปีที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการให้การตอบรับเป็นอย่างดี และมีผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีดัชนีมวลกายดีขึ้น จึงบอกต่อคนในชุมชนทำให้มีผู้สนใจการออกกำลังกายด้วยทางมะพร้าว กลุ่มอาสาพัฒนาสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ จึงขยายกลุ่มการออกกำลังกายด้วยทางมะพร้าวในพื้นที่หมู่ที่ 7 และให้มีการออกกำลังกายด้วยทางมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน อย่างน้อยร้อยละ 50

50.00
2 เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมออกกำลังกายมีค่าดัชนีมวลกายและรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.5 – 24.9 และรอบเอวชายไม่เกิน 90 เซนติเมตร หญิงไม่เกิน 80 เซนติเมตร หรือมีค่าดัชนีมวลกายลดลงจากเดิม

ประชาชนที่เข้าร่วมออกกำลังกายมีค่าดัชนีมวลกายและรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.5 – 24.9 และรอบเอวชายไม่เกิน 90 เซนติเมตร หญิงไม่เกิน 80 เซนติเมตร หรือมีค่าดัชนีมวลกายลดลงจากเดิม อย่างน้อยร้อยละ 50

50.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
24 มิ.ย. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมอาสาพัฒนาสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ ตำบลคลองขุด - -
1 ก.ค. 61 ตรวจดัชนีมวลกายของผู้เข้าร่วมโครงการก่อนดำเนินกิจกรรม - -
2 ก.ค. 61 สาธิตการออกกำลังกายด้วยก้านมะพร้าว และให้ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายด้วยทางมะพร้าว - -
2 ก.ย. 61 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างจากโรคเรื้อรัง และประโยชน์ของการออกกำลังกาย - -
รวม 0 - 4 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

กิจกรรม ระบุวัน/ช่วงเวลา ๑. สำรวจ และรวบรวมข้อมูล กุมภาพันธ์ ๒. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ กุมภาพันธ์ 3. ประชุมเตรียมความพร้อมอาสาพัฒนาสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือตำบลคลองขุด จำนวน 30คนมีนาคม 4. ตรวจดัชนีมวลกายของผู้เข้าร่วมโครงการก่อนดำเนินกิจกรรม เมษายน 5. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างจากโรคเรื้อรัง และประโยชน์ของการออกกำลังกาย พฤษภาคม 6. สาธิตการออกกำลังกายด้วยก้านมะพร้าว และให้ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายด้วยทางมะพร้าว พฤษภาคม-สิงหาคม 7. จัดให้มีการออกกำลังกายต่อเนื่องทุกวัน หรืออย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ พฤษภาคม-สิงหาคม 8. สรุปและรายงานผล ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิต 1. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน อย่างน้อยร้อยละ 50
2. ประชาชนที่เข้าร่วมออกกำลังกายมีค่าดัชนีมวลกายและรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.5 – 24.9 และรอบเอวชายไม่เกิน 90 เซนติเมตร หญิงไม่เกิน 80 เซนติเมตร หรือมีค่าดัชนีมวลกายลดลงจากเดิม อย่างน้อยร้อยละ 50 ผลลัพธ์ 1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อได้ 2. ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังสามารถควบคุมอาการของโรคไม่ให้รุนแรงเพิ่มขึ้น มีสุขภาพ แข็งแรง

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 15:32 น.