กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
รหัสโครงการ 2561-L7257-2-10
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคอหงส์
วันที่อนุมัติ 15 มกราคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 31 ตุลาคม 2561
งบประมาณ 36,615.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิดาภาการค้า
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.006,100.503place
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
stars
3. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
stars
5. สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

๑.หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)         “ครอบครัว”เป็นสถานบันแรกเริ่มที่มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นสถานบันพื้นฐานที่มีบทบาทสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนในสังคม เป็นสถาบันแรกที่ทำหน้าที่ทางวังคมในการถ่ายทอดค่านิยมปลูกฝังความเชื่อสร้างเสริมทัศนคติ กำหนดบุคลิกภาพ วิธีประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ นอกจากนี้รวมครอบครัวยังเป็นแหล่งให้ความช่วยเหลือดูแลเยียวยาบำบัดฟื้นฟูในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหา วิกฤติที่มากระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยอาจกล่าวได้ว่าครอบครัวเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญในการพัฒนาคนและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องความเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งที่มีระบบเครือญาติและสายใยผูกพันมาช้านาน อย่างไรก็ตาม บทบาทของสถาบันครอบครัวเริ่มมีแนวโน้มอ่อนแอลง ไม่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้เกิดปัญหาสังคมในรูปแบบต่างๆ เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง หรือต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานเพราะพ่อแม่ต้องออกไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ดังนั้น จากสภาพความเป็นอยู่ของคนทั่วไปในสภาพสังคมยุคปัจจุบัน จึงเป็นการใช้ชีวิตที่อยู่เป็นการแสวงหาการดิ้นรนทำงานทั้งวัน ที่ต้องแข่งขันกับเวลาตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยทางการเงิน ที่ต้องนำมาใช้จ่ายให้กับตนเองและครอบครัว ที่คิดว่าสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งจริงๆ แล้วการใช้ร่างกายทำงาน จนลืมเรื่องของชีวิตไปว่า ชีวิตต้องมีองค์ประกอบอื่นหลายอย่าง นอกจากการหาเงินเพียงอย่างเดียว เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อน
การเรียนรู้เรื่องราวของธรรมะ เพื่อนำมาดูแลจิตใจของตนเองให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้เรียนรู้ สามารถคลายความตึงเครียด ที่ชีวิตต้องมีการแข่งขันอยู่ทุกวันในขณะนี้ ความเครียด เป็นสาเหตุสำคัญที่จะนำท่านไปสู่การเกิดโรคต่างๆ นอกจากเรื่องของการเงิน การขาดการออกกำลังกาย หรือการได้รับมลพิษทางอากาศ ฯลฯ เพราะฉะนั้น การศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของ "ธรรมะ" จะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดี ทำให้สุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง ดั่งคำกล่าวที่ว่า "สุขภาพกายที่ดี ต้องมาจากสุขภาพจิตที่ดี "         ด้วยเหตุนี้ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งมีครัวเรือนในพื้นที่ประมาณ
27,000 กว่าครัวเรือน จึงได้จัดทำโครงการ “เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก ในครอบครัวทั้งสามช่วง คือ วัยเด็กถึงวัยคู่ครอง วัยกลางคนถึงวัยพ่อแม่ และวัยสูงอายุ ได้มีปฏิสัมพันธ์ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจต่อกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยของคน ในครอบครัว ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวแนบแน่น รักใคร่กลมเกลียวผูกพันกันมากยิ่งขึ้น ผู้สูงอายุมีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดการบูรณาการร่วมกันทั้งสามวัย มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สร้างสุขภาพกายสุขจิตของคนภายในครอบครัว และเพิ่มสายใยรักที่ดีต่อกันภายในครอบครัวมากยิ่งขึ้น

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัวและประชาชนทั้ง 30 ชุมชน

เชิงปริมาณ สมาชิกในครอบครัวในชุมชนทั้ง 30 ชุมชนมีความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

0.00
2 2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวและประชาชนทั้ง 30 ชุมชน

ประเมินครอบครัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลัง 

0.00
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 36,615.00 0 0.00
1 มี.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 กิจกรรมอบรมให้ความรู้สมาชิกในครอบครัว 0 24,725.00 -
1 มี.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 กิจกรรมการออกกำลังกาย 0 11,890.00 -
  1. ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ประสานงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ ประจำปี 2561 กำหนดการกิจกรรม กำหนดกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ กำหนดและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ
  2. ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
  3. ประสานงานในการจัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรม โครงการจัดหาวิทยากร
  4. จัดกิจกรรมอบรมตามกำหนดกิจกรรมโดยแบ่งกิจกรรมโครงการออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
  5. กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรู้จักกันมากยิ่งขึ้น กิจกรรมละลายพฤติกรรมอาจเป็นกิจกรรมง่ายๆและสร้างความสนุกสนาน เช่น ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำตนเองสั้นๆ การเล่นเก้าอี้ดนตรี การปรบมือสร้างความ พร้อมเพรียง การเต้นตามจังหวะเพลง เป็นต้น และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละส่วนสลับกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
  6. กิจกรรมด้านครอบครัว ดังนี้                                            -------- บรรยาย เรื่อง สุขภาวะทางจิตของแต่ละวัย                              ------- - บรรยาย เรื่อง วัยและการเปลี่ยนแปลง                                --------- บรรยาย เรื่อง เทคนิคการใช้ชีวิตอย่างมีสุข
  7. กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว

- การเดิน – วิ่ง     5. สรุปประเด็นทั้งหมดพร้อมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรม

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • สมาชิกในครอบครัวและประชาชนในชุมชนมีการใส่ใจกิจกรรมการดูแลสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัว และได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกันสร้างความสัมพันธ์ของคนภายในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 10:05 น.