กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
ไม่มีการจัดกลุ่มกิจกรรม 0 42,600.00 2 24,980.00
9 เม.ย. 61 กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ 0 - -
10 เม.ย. 61 กิจกรรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ 0 - -