กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม (คิตาน) ตำบลบุดี
รหัสโครงการ 61-L4135-02-1
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรม อสม.บ้านบุดี หมู่8
วันที่อนุมัติ 21 มีนาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 มีนาคม 2561 - 30 เมษายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 25,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอฮามัด กาลูปัง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ เทศบาล ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.487,101.305

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 22

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การเข้าสุนัต หรือ มาโซ๊ะยาวี หรือ คิตาน หมายถึง การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม เมื่อย่างเข้าวัยอันควร เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่มุสลิมทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถือกันว่าคนมุสลิมที่แท้จริงต้องเข้าสุนัต และเป็นสิ่งจำเป็นที่เด็กผู้ชายชาวมุสลิมจะต้องผ่านให้ได้ดังนั้นการเข้าสู่พิธีเข้าสุนัตนิยมทำในวัยเด็ก เพื่อความสะอาดของร่างกาย ในสมัยก่อนชาวมุสลิมส่วนมากนิยมเข้าพิธีสุนัตกับหมอแผนโบราณ หรือที่มุสลิมเรียกว่า “โต๊ะมูเด็ง” แต่ในปัจจุบันโรคติดเชื่อต่างๆ มีมากมายหลายชนิด จึงหันมาทำแนวทางแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อป้องกันและลดภาวะเสี่ยงการติดเชื้อและภาวะออกเลือดมาก และเพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดเชื้อ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนประเพณีทางศาสนาอิสลาม และช่วยเหลือสนับสนุนเด็กและเยาวชนในตำบลบุดีให้ดำรงอยู่ในแนวทางการปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม ตลอดจนเพื่อลดภาวะเสี่ยงการติดเชื้อ และภาวะออกเลือดมาก (Bleeding) จากการผ่าตัดหรือทำหัตถกรรม และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดเชื้อ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมุสลิมสามารถเข้าถึงบริการด้านส่งเสริมและป้องกันโรคจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1) จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานสุขภาพชุมชนเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ 2) ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเด็กและเยาวชนมุสลิมเข้าร่วมโครงการ
    3) จัดตารางเวลา กำหนดการเพื่อให้บริการทำสุนัตหมู่แก่เด็กและเยาวชนมุสลิม
    1. กิจกรรมบริการทำสุนัตหมู่แก่เด็กและเยาวชน 1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ (การป้องกันโรคติดต่อ) แก่เด็กและเยาวชนเป้าหมาย รวมทั้งผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรค 2) กิจกรรม ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ (Circumcision)
    2. การติดตามและประเมิน เพื่อติดตามและประเมินอาการหลังการทำสุนัต และความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็ก
    3. สรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กและเยาวชนมุสลิมที่ได้รับการทำสุนัต (ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย) สามารถลดภาวะเสี่ยงของการออกเลือด (Bleeding) ภาวะแทรกซ้อน (การอักเสบรุนแรง) และการติดเชื้อ รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่ผู้ปกครอง ชุมชน ในการป้องกันโรคติดต่อ

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี
2 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี
3 ไฟล์รายงานปิดโครงการ-ฉบับสมบูรณ์ (.pdf) ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุดี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 16:02 น.