กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานโรคเรื้อรัง , แผนงานอุบัติเหตุ , แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว , แผนงานผู้สูงอายุ , แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตากล้า
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 30,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตากล้า
พี่เลี้ยงโครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 15.367,104.503
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 30,000.00
รวมงบประมาณ 30,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 60

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มวัยทำงาน 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มผู้สูงอายุ 60

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 50

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง :

กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 220

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
70.90
2 ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง
70.90

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

จาการตรวจสุขภาพประจำปีของประชาชนอายุ 15 ปี และสรุปสาเหตุอัตราการเสียชีวิต 5 ปีย้อนหลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตากล้าพบว่าอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ70.90 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ของพื้นที่ ลำดับ 2 ไตวายเรื้อรัง ลำดับ3 หัวใจล้มเหลว คิดเป็นร้อยละ 63.25 ลำดับ 4 มะเร็งตับ คิดเป็นร้อยละ 58.28 ลำดับ 5 ติดเชื้อในกระแสเลือด คิดเป็นร้อยละ 54.9 ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข เป็นกลุ่มโรคที่มีปัจจัยสาเหตุการนำสู่โรคทางปัจจัยเสี่ยงร่วม และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งโรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และการมีกิจกรรมที่เหมาะสม ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตากล้าได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อแก้ปัญหาประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

ร้อยละของประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

70.90 90.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
??/??/???? อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รูปแบบ ORID/Top Model 30,000.00 30,000.00
3 พ.ค. 61 ประกวดรูปแบบออกกำลังกาย 5,000.00 -
1 ต.ค. 61 ประชุมชีแจงกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 0.00 -
รวม 0 35,000.00 1 30,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

ให้การอบรมกลุ่มเป้าหมาย ฝึกทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างเหมาะสม และ ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย รัตนา สาธุภาค รัตนา สาธุภาค เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 00:00 น.