กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเปาะเส้งส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว , แผนงานสิ่งแวดล้อม , แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด , แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 10 เมษายน 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พ.ค. 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 89,781.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เปาะเส้ง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.511,101.201

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 802

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 180

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากมีการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพ จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค และจำเป็นต้องรณรงค์ให้ชุมชนต้องตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก ด้วยการร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในการควบคุมและป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตทุกปี ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชนทุกคนห่างไกลจากโรคดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง จึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ครอบคลุมทุกห้อง ในรั่วโรงเรียน และพื้นที่ตำบลเปาะเส้ง จึงจัดทำโครงการเปาะเส้งส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 เพื่อลดอัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคไข้เลือดออก ทำให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ได้ลดภาระและค่าใช้จ่ายของครอบครัวและสังคมด้านการรักษาพยาบาล

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการฯ ๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการในพื้นที่รับผิดชอบ ๔. จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ๕. สำรวจลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ๖. พ่นหมอกควันในพื้นที่ ๗. ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายลดลง ๒. อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกในชุมชนลดลงด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ๓. สามารถควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเปาะเส้ง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 11:34 น.