กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการมหกรรมรณรงค์วัคซีนตำบลเฉลิม ปี 2561
รหัสโครงการ 61-L2503-1-05
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รพ.สต.เฉลิม
วันที่อนุมัติ 1 พ.ค. 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 31 ตุลาคม 2561
งบประมาณ 33,275.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบัยฮากีม ยูโซ๊ะ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.291,101.641
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2561 30 ก.ย. 2561 33,275.00
รวมงบประมาณ 33,275.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 50

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

นโยบายของงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อให้งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคดำเนินไปโดยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์สูงที่สุด บุคลากรที่เกี่ยวข้องควรทราบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การได้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนในประเทศไทยควรได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน ครบทุกชนิดตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการได้รับวัคซีนกระตุ้นตามกำหนดที่เมาะสมสำหรับวัคซีนแต่ละชนิดด้วย จากการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พื้นฐานพบว่า เด็ก 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ในรอบปีที่ผ่านมาปรากฏว่า เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบทุกชนิดคิดเป็นร้อยละ 84.75 เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนทุกชนิดคิดเป็นร้อยละ 62.96 เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนทุกชนิดคิดเป็นร้อยละ 67.31 และเด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนทุกชนิดคิดเป็นร้อยละ 40.70 ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ว่าเด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีนครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 95.00 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามแผนฯ จากรายงานอัตราความครอบคลุมวัคซีน จึงจำเป็นต้องดำเนินการเร่งรัด ติดตาม ค้นหาเด็กตามกลุ่มเป้าหมายให้มารับวัคซีนทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มอายุดังกล่าวในอนาคต ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิม จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมรณรงค์วัคซีนตำบลเฉลิม ปี 2561 ขึ้น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อค้นหาปัญหาเด็กไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 2. เพื่อไม่ให้เกิดโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน 3. เพื่อให้เด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 4. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องการฉีดวัคซีน
  • ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน ในเด็กอายุ 0-5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
  • ไม่เกิดโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
  • ผู้ปกครองมีความรู้และเกิดความตระหนักในเรื่องการฉีดวัคซีน
375.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ม.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10,150.00 -
1 ม.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 กิจกรรมรณรงค์ และจัดนิทรรศการ สร้างกระแสให้ผู้ปกครองมีความตระหนักถึงการฉีดวัคซีนในแต่ละหมู่บ้าน(จัดเวียนทุกหมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน) 23,125.00 -
รวม 0 33,275.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.เฉลิม ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน 3. จัดทำแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนเชิงรุก ขั้นดำเนินการ 1. ประชุมผู้นำชุมชน และ อสม. เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน 2.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา อสม. 47 คน 3. จัดรณรงค์ สร้างกระแสเพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงการฉีดวัคซีนในแต่ละหมู่บ้าน 4. จัดมหกรรมฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและฉีดวัคซีนให้แก่เด็กในแต่ละหมู่บ้าน 5. สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน ในเด็กอายุ 0-5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
  • ไม่เกิดโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
  • ผู้ปกครองมีความรู้และเกิดความตระหนักในเรื่องการฉีดวัคซีน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เฉลิม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เฉลิม เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 09:38 น.