กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี
รหัสโครงการ 7/2561
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกยาง
วันที่อนุมัติ 14 มิถุนายน 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 กันยายน 2561
งบประมาณ 14,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกยาง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.509,99.48
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มี.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 14,000.00
รวมงบประมาณ 14,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 60

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 อันตรายจากสารเคมีที่เกิดจากการใช้โฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร
80.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันการบริโภคอาหารของประชาชนส่วนใหญ่ จะนิยมอาหารนอกบ้านซึ่งมีความเสี่ยงต่อการได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายหรือได้รับสารอาหารอย่างหนึ่งมากเกินไป บรรจุอาหารเอง อันตรายที่เกิดจากสารเคมีของภาชนะบรรจุอาหารมักไม่ได้รับความสนใจ เนื่องจากไม่ได้เกิดผลกระทบในทันทีทันใด แต่จะค่อยๆ สะสมในร่างกายจนเกิดอันตราย ภาชนะบรรจุอาหาร หมายถึง วัตถุที่ใช้บรรจุอาหารไม่ว่าจะด้วยการใส่ห่อ หรือวิธีใดๆ โดยอาหารแต่ละชนิดมีความต้องการภาชนะที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ภาชนะบรรจุต้องมีคุณสมบัติ คือ ต้องเป็นภาชนะมีคุณภาพสะอาดไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ไม่มีสี หรือโลหะหนัก ออกมาปนเปื้อนกับอาหารในปริมาณที่เป็นอันตรายที่ต่อสุขภาพได้ เป็นเวลานานแล้วที่พลาสติกและโฟมถูกใช้แทนใบตอง กระดาษ โลหะหรือแก้ว ในการบรรจุอาหารอาจเนื่องมาจากพลาสติกและโฟม แต่จะมีผู้บริโภคสักกี่คนที่ตระหนักถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในภาชนะบรรจุที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกล่องโฟมและถุงพลาสติกที่มักถูกนำมาบรรจุอาหารที่ร้อน และมีน้ำมันขึ้นจากเตาใหม่ ๆ ปัจจุบันผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร นิยมใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความสะดวก มีผู้ประกอบอาหารจำนวนมากที่ยังนิยมใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยขาดความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่จะส่งผลต่อผู้บริโภค เนื่องจากกล่องโฟมเมื่อสัมผัสกับอาหารเป็นระยะเวลานานอาจทำให้สไตรีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งออกมาปนเปื้อนกับอาหารได้ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกยาง จึงได้จัดทำโครงการลด ละ เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้และรณรงค์เพื่อให้เห็นถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้โฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงอันตรายของการใช้โฟมและถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร

ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงอันตรายของการใช้โฟมและถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร

80.00
2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกสำหรับผู้ประกอบการร้านขายอาหารให้ตระหนักและให้วัสดุที่เหมาะสมในการบรรจุอาหาร

ผู้ประกอบการร้านขายอาหารตระหนักและใช้วัสดุที่เหมาะสมในการบรรจุอาหาร

80.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
14 ก.ย. 61 กิจกรรม ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี 14,000.00 14,000.00
รวม 0 14,000.00 1 14,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชุมคณะทำงาน
  2. เสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
  3. สำรวจรายชื่อผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ
  4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. ดำเนินงานตามโครงการ ุ6. รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงอันตรายของการใช้โฟมและถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร
  2. ผู้ประกอบการร้านขายอาหารให้ตระหนักและให้วัสดุที่เหมาะสมในการบรรจุอาหาร

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลโคกยาง กองทุนตำบลโคกยาง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 15:06 น.