กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ครอบครัวไทยใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
รหัสโครงการ 9/2561
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกยาง
วันที่อนุมัติ 14 มิถุนายน 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 กันยายน 2561
งบประมาณ 18,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกยาง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.509,99.48
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มี.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 18,900.00
รวมงบประมาณ 18,900.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 30

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มวัยทำงาน 30

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 สมาชิกในครอบครัวขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
80.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยเป็นรากฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิตสมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรักความเอื้ออาทรให้กันและกัน อีกทั้งต้องหมั่นดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสถาบันหลักและเป็นต้นทุนทางสังคม การดูแลสุขภาวะที่ดีของสมาชิกและสมาชิกในครอบครัว การให้ครอบครัวได้ทราบถึงกระบวนการในการดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวชุมชนที่จะส่งผลถึงสุขภาวะที่ดีของทุกครอบครัวในพื้นที่ ถื่อเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกยางจึงจัดให้มีโครงการครอบครัวไทยใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้ครอบครัวสมาชิกในชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกยางได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทางสุขภาพของสมาชิกในชุมชนรวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างถูกวิธีด้วย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทราบถึงการดูแลสุขภาวะที่ดีของตนเองและสมาชิกในครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว

80.00
2 เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทราบถึงกระบวนการในการดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวได้ทราบถึงกระบวนการในการดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว

80.00
3 เพื่อให้ทราบถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีอันจะส่งผลถึงสุขภาพชีวิตประจำวันที่ดี

ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อสุขภาพของตนเอง

80.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
22 ส.ค. 61 ครอบครัวไทยใส่ใจสุขภาพและส่ิ่งแวดล้อม 18.00 18,900.00
รวม 0 18.00 1 18,900.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชุมคณะกรรมการ
  2. เสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
  3. สำรวจรายชื่อผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ
  4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวขัอง
  5. ดำเนินการตามโครงการ ุ6. รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สมาชิกในครอบครัวได้ทราบถึงการดูแลสุขภาวะที่ดีของตนเองและสมาชิกในครอบครัว
  2. สมาชิกในครอบครัวได้ทราบถึงกระบวนการในการดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว
  3. สมาชิกในครอบครัวได้ทราบถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีอันจะส่งผลถึงสุขภาพชีวิตประจำวันที่ดี

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลโคกยาง กองทุนตำบลโคกยาง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 15:11 น.