กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในแกนนำครอบครัว รพ.สต.ลำปำ
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รพ.สต.ลำปำ
วันที่อนุมัติ 25 มิถุนายน 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 31 ตุลาคม 2561
งบประมาณ 12,350.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฑามาศ พลายแก้ว
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.651,100.141

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 70

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ปัญหาสุขภาพจิตในคนวัยทำงาน
70.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัญหาทางสังคมปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้แกนนำครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิต

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 6.0 ต่อแสนประชากร

70.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ประชุมให้ความรู้แก่แกนนำครอบครัวด้านสุขภาพจิต
2. ฝึกจิตด้วยธรรมและการทำสมาธิ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถดูแลตนเองได้
  2. แกนนำมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถคัดกรองภาวะเครียดของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลลำปำ กองทุนตำบลลำปำ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 14:06 น.