กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเยาวชนโรงเรียนบ้านควนตัง รวมพลังต้านภัยยาเสพติด
รหัสโครงการ 61-1528-2-08
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานสารเสพติด , แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านควนตัง
วันที่อนุมัติ 9 กรกฎาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 14,640.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตนา สุขขี
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวรัตนาสุขขี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.803,99.668

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 81

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติดเนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหาสร้างตัวตนสร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ จากสถิติค้ายาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะได้สามารถร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยาวชน จากปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านควนตัง จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ - นักเรียน ป.1 – ป.6 ร้อยละ 90 มีความรู้ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด

0.00
2 2. เพื่อพัฒนานักเรียน ให้สามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  • นักเรียน ป.1 – ป.6 ร้อยละ 90 มีความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
0.00
3 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

-นักเรียน ป.1 – ป.6 ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
15 ม.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 1.เรียนรู้เรื่องยาเสพติดใกล้ตัว 2.เรียนรู้เรื่องประเภทของยาเสพติด 3.เรียนรู้เรื่องโทษของยาเสพติด 4.เรียนรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 14,640.00 14,640.00
รวม 0 14,640.00 1 14,640.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

-จัดทำโครงการ -ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบและขออนุมัติโครงการ -ดำเนินการตามโครงการ 1. รณรงค์การต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน และชุมชน 2. จัดอบรมนักเรียน ป.1- ป.6จำนวน 81 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านควนตัง เรื่อง - ยาเสพติดประเภทต่าง ๆ
- โทษของการใช้ยาเสพติด - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด -สรุปผล / ประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของสารเสพติด 2.นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากยาเสพติด 3.นักเรียนสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นได้

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาปูน
2 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาปูน

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาปูน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาปูน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 14:48 น.