กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบ้านปากทุ่ง
รหัสโครงการ 61-8287-2-14
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานผู้สูงอายุ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 8 บ้านปากทุ่ง
วันที่อนุมัติ 16 พ.ค. 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 15 ตุลาคม 2561
งบประมาณ 18,300.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรอฝีอะ แก้วชุมศิลป์
พี่เลี้ยงโครงการ นายกาดาฟี หะยีเด
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.82,100.94
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2561 30 ก.ย. 2561 1 มิ.ย. 2561 30 ก.ย. 2561 18,300.00
รวมงบประมาณ 18,300.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มผู้สูงอายุ 70

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

ระบุ

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพเนื่องจากวัยชราททำให้เกิดโรคการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ รวมทั้งภูมิต้านทานโรคลดลง ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากบุคคลอื่น เป็นภาระทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ปัญหาสุขภาพ การเงิน ความเสื่อมจากเซลล์สมอง การขาดแคลนคนดูแล คนเข้าใจ เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุมักมีอาการซึมเศร้าได้ง่าย จึงควรได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า และมีส่วนร่วมนำกิจกรรมต่างๆในชุมชนเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

มีการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 6 ครั้ง

0.00
2 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรูู้และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้

การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุในชมรมสัดส่วนร้อยละ 80

0.00
3 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ และสามารถดูแลตนเองได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ร้อยละ 100 ของสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพพึงประสงค์ปีละ 1 ครั้ง

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ 50 คน กิจกรรมประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และกำหนดแผนการลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง และด้อยโอกาส จำนวน 10 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า และมีส่วนร่วมทำกิจกรรมของชมรม
  2. ผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้
  3. ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุภาพประจำปีทุกคน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลเทพา กองทุนตำบลเทพา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 14:06 น.