กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
รหัสโครงการ 61-L5195-2-17
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานสิ่งแวดล้อม
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านเก่า
วันที่อนุมัติ 10 กรกฎาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พ.ค. 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 ตุลาคม 2561
งบประมาณ 19,260.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอำนวย ทวีจันทร์ ประธานชมรม อสม.รพ.สต.บ้านเก่า
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.636,100.61

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 80

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุเนื่องมาจากประชากรในประเทศมีจำนวนมากขึ้น ชุมชนก็เพิ่มขึ้น สถานประกอบการต่าง ๆมีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือขยะย่อมมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยจนกระทั่งการกำจัดขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มชึ้นของจำนวนชยะจึงมีขยะที่เหลือตกค้างรอการกำจัดอยู่เป็นจำนวนมากแม้จะมีพื้นที่ที่จัดไว้ เพื่อรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนวิสัยกลิ่น ความสะอาดและอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง ในพื้นที่หมู่ที่ 4-7 ตำบลคลองกวางพบว่าขยะมีอัตราเพิ่มขึ้นซึ่งขยะเหล่านั้นที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งขยะเหล่านี้ก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรคต่างๆ ตลอดจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ประชาชนหมู่ที่ 7 ได้มีความตระหนักในการคัดแยกอยู่แล้ว แต่ยังมีการคัดแยกขยะ และกำจัดขยะที่ผิดวิธี ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน และเพื่อให้การคัดแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้นทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านเก่าของ รพ.สต.บ้านเก่า จึงจัดทำโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองบอนมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีรวมทั้งขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง จากการที่ประชาชนนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติคัดแยกขยะจากต้นทาง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนำครอบครัวในพื้นที่ หมู่ที่ 4-7 จำนวน 80 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง สามารถทำให้ขยะในพื้นที่หมู่ที่ 4-7 ลดลง รวมทั้งลดปัญหาการเกิดโรคระบาดในชุมชนได้

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลคลองกวาง กองทุนตำบลคลองกวาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 14:18 น.