กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการแกนนำสุขภาพร่วมใจดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน ปีงบประมาณ 2561
รหัสโครงการ 2561/L7886/2/15
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมอสม.ชุมชนบ้านกลาง
วันที่อนุมัติ 14 สิงหาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 26 กันยายน 2561 - 26 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 15,650.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิกานดา บิลังโหลด
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.687,99.965
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 26 ก.ย. 2561 26 ก.ย. 2561 15,650.00
รวมงบประมาณ 15,650.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 80

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ระบุ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ในสังคมปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายในแต่ละวัน เช่น อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ความไม่สงบในบ้านเมือง ซึ่งเราไม่สามารถคาดได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความรุนแรงมากเพียงใด และการเกิดโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัด อุจจาระร่วง การโดนแมลงสัตว์กัดต่อย อย่างไรก็ตามการเกิดโรคหรือความเจ็บป่วย ก็ย่อมส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆไม่มากก็น้อยทั้งที่เป็นผู้ประสบเหตุเองหรือเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ ซึ่งการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถลดความรุนแรงของการเกิดโรค และลดความพิการจากการเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงสถานพยาบาลได้       ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ อสม.ชุมชนบ้านกลาง ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถช่วยรับมือและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที อันเป็นการลดความสูญเสีย ป้องกันความพิการ ที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ข้อที่ 1 เพื่อให้แกนนําสุขภาพประจําครอบครัวและมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ร้อยละ 80 แกนนําสุขภาพประจําครอบครัวและมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล

1.00
2 ข้อที่2 เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่แกนนําสุขภาพประจําครอบครัวและในการช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคนในครอบครัว ชุมชน สังคม

ร้อยละ 90 แกนนําสุขภาพประจําครอบครัวและมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
15 ก.ย. 61 กิจกรรมฝึกอบรมการดูแลสุขภาพ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรัแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว1 กิจกรรมฝึกอบรมการดูแลสุขภาพ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรัแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว 1.1 กิจกรรมย่อย - การเช็ดตัวลดไข้ที่ถูกวิธีเมื่อมีไข้สูงการประเมินความรุนแรงของอาการอุจจาร 15,650.00 15,650.00
รวม 0 15,650.00 1 15,650.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ขออนุมัติโครงการฯ
  2. อสม.ประชาสัมพันธ์โครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย
  3. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้

- การเช็ดตัวลดไข้ที่ถูกวิธีเมื่อมีไข้สูง - การประเมินความรุนแรงของอาการอุจจาระร่วง การทำน้ำเกลือกินเอง
- การห้ามเลือดเมื่อเกิดแผลหรือเลือดออก การทำแผลที่ถูกวิธี - การปฐมพยาบาลเมื่อแมลงกัดต่อย ชกช้ำ ข้อเคล็ด หรือ โดนแมงกะพรุน 4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สาธิตย้อนกลับการเช็ดตัวลดไข้ และการทำแผล 5.สรุปประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  2. แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คนในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง กองทุนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 13:38 น.