กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 2561
รหัสโครงการ 61-L2489-03
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบาเระเหนือ
วันที่อนุมัติ 4 กันยายน 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 กันยายน 2561 - 27 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 27 กันยายน 2561
งบประมาณ 28,200.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรอซีย์ อูมา
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.571,101.613
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 25 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 28,200.00
รวมงบประมาณ 28,200.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 82

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
3.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย สถานการณ์การเกิดโรคพบสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีการระบาดของโรคนี้กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่วนใหญ่มักระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝน ซึ่งเหมาะแก่การเพาะพันธุ์ของยุงลาย การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกๆครัวเรือน โดยเฉพาะการกำจัดลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ   สำหรับสถานการณ์ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557-2559 ของตำบล บาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พบว่าในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 17 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 286.48 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 12 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 209.83 ต่อประชากรแสนคน และในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 22 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 370.74 ต่อประชากรแสนคน จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอัตราป่วยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(อัตราป่วยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50 ต่อประชากรแสนคน) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2559 นอกจากนั้นแล้วค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย BI, CI และHI ในชุมชน สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้เหมาะแก่การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ง่าย     ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จึงได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ95

82.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
26 - 27 ก.ย. 61 อบรมและรณรงค์การกำจัดลูกน้ำและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 28,200.00 28,200.00
รวม 0 28,200.00 1 28,200.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่แกนนำ/ภาคีเครือข่ายในการควบคุมโรคไข้เลือดออก
  2. ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนด้านการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานบริการและในชุมชน
  3. ออกสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน 2 ครั้ง/ปี/หมู่บ้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกๆ
    7 วัน  อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  2. อัตราป่วย และอัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง จนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ
2 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ
3 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.pdf) ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 16:00 น.