กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการกอด กิน เล่น เล่า
รหัสโครงการ 62-L2477-3-01
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูโบ๊ะ
วันที่อนุมัติ 26 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 มิถุนายน 2562 - 30 สิงหาคม 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 8,730.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอายีหยะ เจ๊ะแล๊ะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสรี เซะ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
stars
3. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 21 ม.ค. 2562 21 ม.ค. 2562 8,730.00
รวมงบประมาณ 8,730.00
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 47 keyboard_arrow_down

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน :

ระบุ

กลุ่มวัยทำงาน 57 keyboard_arrow_down

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
stars
5. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) บริโภคอย่างเพียงพอ
46.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล ปัญหาของสังคมที่มีผลกระทบต่อเด็ก ปฐมวัยคือความอ่อนแอของครอบครัวซึ่่งมีผลกระทบต่อการเลี้ยงดู การรกิน การกอด การเล่น การเล่า ที่ไม่เหมาะสมอันจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพชีวิตของเด็กทั้งในปัจุบันและอนาคต ดังนั้นเราต้องตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษร์วัฒธรรมในชุมชนของตนเองให้สอดคล้องกับบริบท และวิถีชีวิต ควรส่งเสริมพัฒนาการทั้งทั้ง 4 ด้าน จากการจัดกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น การรกิน การกอด การเล่น การเล่า จากพ่อ แม่หรือจากครูพี่เลี้ยงดู เป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เด็กมีความรู้สึกเป็นที่รัก อบอุ่น มั่นคง เกิดความรู้สึก ปลอดภัยไว้วางใจ ซึ่งจะส่งผลให้เเด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและการเรียนรู้ ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองและผู้อื่น ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กลูโบ๊ะ หมูที่ 6ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เห็นความสำคัญ ดังกล่าวจึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก....กิน กอด เล่น เล่าขึ้นในปีการศึกษา 2562 ขึ้น

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้เด็กมีพัฒาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปํญญา คุณธรรมและจริธรรม 2. เพื่อเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ,ครูผู้ดูแลเด็ก,พ่อ,แม่และผู้ปกครอง 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อ,แม่,ผู้ปกครอง,และครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย

-เด็กสามารถกอดได้อย่างมีความสุข 90 เปอร์เซนต์
-เด็กสามารถรับประทานอาหารที่ม่ประโยชน์ 75 เปอร์เซนต์
-เด็กสามารถเล่นอย่างมีความสุข 95 เปอร์เซนต์
-เด็กสามารถเล่าเรืื่องได้เป็นประโยชน์ 50 เปอร์เซนต์

35.00
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 104 8,730.00 3 8,730.00
3 ก.ค. 62 บรรยายให้ความรู้ เรื่อง กอด กิน เล่น เล่า 104 8,730.00 8,730.00
3 ก.ค. 62 กิจกรรมสาธิตการเล่น 0 0.00 0.00
3 ก.ค. 62 กิจกรรมตรวจและประเมินพัฒนาการเด็ก 0 0.00 0.00
  • บรรยายให้ความรู้ เรื่อง กอด กิน เล่น เล่า 1.กิจรรมบรรยายและสาธิตการกอดลูกเช่น การสลาม ที่ทำให้เกิดความรักและความอบอุ่นระหว่าง ลูกกับผู้ปกครอง,ครูกับเด็ก 2. กิจกรรมให้ความรู้ การกิน อาหารที่ดีมีประโยชน์และอาหารที่มีโทษสำหรับเด็กปฐมวัย 3.บรรยายให้ความรู้วิธีการเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆในห้องเรียน (พร้อมสาธิต) 4.กิจกรรมสาธิตการเล่า บรรยายการเล่านิทานจากผู้ปกรอง เช่น นิทานเรื่อง ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม 5.กิจกรรมการตรวจและการประเมินสุขภาพของเด็ก -ตรวจจากเอกสารบันทึกพัฒนาการเด็ก
  • กิจกรรมสาธิตการเล่น 1.กิจกรรม สาธิต เช่น การกอด การสลาม การเล่นบล็อกต่างๆไม่มีงบประมาณ
  • กิจกรรมตรวจและประเมินพัฒนาการเด็ก 1.ตรวจจากเอกสารบันทึกพัฒนาการเด็ก
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา คุณธรรมและ จริยธรรม ที่ดีขึ้นและเหมาะสมตารมวัย 2.ทำให้เกิดความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อ แม่ ผู้ปกครองและชุมชน 3.ทำให้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูผู้แลเด็ก มีศักยภาพในการการส่งเริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้ดีขึ้น และถูกต้องเหมาะสมตามวัย

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2561 00:00 น.