กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
รหัสโครงการ 62-L4138-02-004
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มจิตอาสาผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตำบลยะลา
วันที่อนุมัติ 5 ตุลาคม 2561
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 12,800.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรุสนานี มามุ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.523,101.181
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 21 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562 12,800.00
รวมงบประมาณ 12,800.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 80

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน

ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ลดโรคในแต่ละคร้ั้งของกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80

60.00
2 2. เพื่อประชากรกลุ่มเสี่ยงลดพฤติกรรมเสี่ยงและสามารถดูแลสุขภาพตนเองขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม

ประเมินผลพฤติกรรมสุขภาพจากแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพของกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปรียบเทียงก่อน-หลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

60.00
3 3. เพื่อร่วมพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน

จัดเวทีแลกเปลี่ยนนเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรค 3อ2ส ตามวิถีชุมชนบ้าน ในกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และกลุ่มผู้ป่วยในคลินิคโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของหน่วยบริการรพ.สต.ยะลา

60.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
21 พ.ค. 62 จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในประชากรกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมย่อย ติดตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงหลังได้รับการอบรม 12,800.00 -
รวม 0 12,800.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงและเบาหวานจำนวน 80 คน
  2. ประเมินภาวะ BMI วัดรอบเอว รอบสะโพก ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (DTX) และวัดความดันโลหิตก่อนและหลังร่วมโครงการ
  3. จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยใช้สื่อให้ความรู้ได้แก่ Power Point แผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ โมเดลอาหาร เป็นต้น โดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส. แบ่งออกเป็น 5 ฐาน ฐานที่ 1อ. อาหาร ฐานที่ 2 อ. ออกกำลังกาย ฐานที่ 3. อ.อารมณ์ ฐานที่ 4. ส.สูบบุหรี่ ฐานที่ 5. ส.สุรา ใช้แผ่นพับ ฯลฯ
  4. ติดตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงหลังได้รับการอบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
  2. ประชากรกลุ่มเสี่ยงลดพฤติกรรมเสี่ยงและสามารถดูและสุขภาพตนเองขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
  3. สามารถพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ยะลา
2 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ยะลา

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ยะลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ยะลา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 19:11 น.