กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (ทีม SRRT) และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชน ปี 2562
รหัสโครงการ 62-L4138-01-004
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะลา
วันที่อนุมัติ 5 ตุลาคม 2561
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 27,200.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเธ็ลมา ดอยอ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.523,101.181
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 25 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2562 27,200.00
รวมงบประมาณ 27,200.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 80

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

ระบุ

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้ทีม SRRT และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเฝ้าระวังและป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ

ทีม SRRT  และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเฝ้าระวังและป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ มากกว่าร้อยละ 80

80.00
2 2. เพื่อให้ทีม SRRT มีทักษะในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

ทีม SRRT  มีทักษะในการเฝ้าระวังและป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ

80.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
25 - 26 มี.ค. 62 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทีม SRRT และประชาชน 10,000.00 -
รวม 0 10,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. เขียนโครงการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
  2. ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน
  3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. การประชาสัมพันธ์โครงการ
  5. การดำเนินโครงการ

5.1 จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมโรคติดต่อทีม SRRT จำนวน 48 คน และประชาชน จำนวน 52 คน 5.2 มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ของทีม SRRT
5.3 สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันในพื้นที่และสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. ยะลา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ทีม SRRT และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเฝ้าระวังและป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
  2. ทีม SRRT มีทักษะในการเฝ้าระวังและป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ยะลา
2 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ยะลา

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ยะลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ยะลา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 11:50 น.