กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการวัยเรียนวัยรุ่นไทยไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลบุหรี่ สุราและยาเสพติด
รหัสโครงการ L90911801003
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเหล้า , แผนงานบุหรี่ , แผนงานสารเสพติด
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองยาว
วันที่อนุมัติ 28 กันยายน 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 กันยายน 2561
งบประมาณ 12,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายวศินปัทมาวิไลประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองยาว 2.นางสาวเบญจมาศ จุลไชยรองประธาน 3.เด็กหญิงชิดชนกยาราชรองประธาน 4.นายทัตเทพเลาเวียง เลขานุการ 5.นางสาวณัฐกานต์ยะอนันต์เหรัญญิก
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ละติจูด-ลองจิจูด 13.816,101.351
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 มี.ค. 2561 28 ก.ย. 2561 12,000.00
รวมงบประมาณ 12,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 50

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 จำนวนร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย (ร้าน)
4.00
2 มาตรการของชุมชนที่ประกาศใช้เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ(จำนวนมาตรการ)
3.00
3 จำนวนร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ร้าน)
4.00
4 มาตรการทางสังคม หรือแนวทางปฏิบัติในเชิงนโยบายของชุมชน หรือการสร้างข้อตกลงร่วมในการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน(มาตราการ)
1.00
5 จำนวนกิจกรรมและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมยาสูบ (จำนวนกิจกรรม/นวัฒกรรม)
2.00
6 จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ทำงานเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน(คน)
32.00
7 จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายคนทำงาน เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ (คน)
32.00
8 จำนวนรูปแบบกิจกรรม นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน(กิจกรรม/นวัตกรรม)
2.00
9 จำนวนสถานที่ในชุมชนที่มีแหล่งจำหน่ายและสถานที่มั่วสุม(แห่ง)
2.00
10 กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมยาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การรักษาในระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและการดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ(กิจกรรม)
2.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเพิ่มจำนวนร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

จำนวนร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็น(ร้าน)

4.00 6.00
2 เพื่อเพิ่มจำนวนมาตรการของชุมชนที่ประกาศใช้เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ

จำนวนมาตรการของชุมชนที่ประกาศใช้เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ เพิ่มขึ้นเป็น(จำนวนมาตรการ)

3.00 4.00
3 เพื่อเพิ่มจำนวนร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จำนวนร้านค้าชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นเป็น(ร้าน)

4.00 8.00
4 เพื่อเพิ่มมาตรการทางสังคม หรือแนวทางปฏิบัติในเชิงนโยบายของชุมชน หรือการสร้างข้อตกลงร่วมในการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน

มาตรการทางสังคม หรือแนวทางปฏิบัติในเชิงนโยบายของชุมชน หรือการสร้างข้อตกลงร่วมในการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น (มาตราการ)

1.00 2.00
5 เพื่อเพิ่มกิจกรรมและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมยาสูบ

จำนวนกิจกรรมและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมยาสูบ เพิ่มขึ้นเป็น(จำนวนกิจกรรม/นวัฒกรรม)

2.00 3.00
6 เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ทำงานเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ทำงานเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนเพิ่มขึ้น(คน)

32.00 41.00
7 เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายคนทำงานเพื่อการจัดการควบคุมยาสูบในชุมชน

จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายคนทำงานเพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ เพิ่มขึ้นเป็น(คน)

32.00 41.00
8 เพื่อเพิ่มจำนวนรูปแบบกิจกรรม นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

รูปแบบกิจกรรม นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น (กิจกรรม/นวัตกรรม)

2.00 3.00
9 เพื่อลดจำนวนสถานที่ในชุมชนที่มีแหล่งจำหน่ายและสถานที่มั่วสุม

จำนวนสถานที่ในชุมชนที่มีแหล่งจำหน่ายและสถานที่มั่วสุมลดลงเหลือ(แห่ง)

2.00 0.00
10 เพื่อเพิ่มกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมยาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การรักษาในระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและการดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ

กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมยาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน การรักษาในระยะเริ่มต้น ถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและการดูแลไม่ให้กลับไปเสพซ้ำเพิ่มขึ้นเป็น(กิจกรรม)

2.00 3.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. ขั้นตอนการวางแผน   -ร่วมประชุมวางแผน คืนข้อมูลให้ชุมชน และหารูปแบบการดำเนินโครงการแบบมีส่วนร่วม   -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
 3. เตรียมความพร้อมทีมงานและทบทวนบทบาทคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองยาว
  1. ขั้นตอนดำเนินการ กิจกรรมที่ 1
     -ประสานโรงเรียนและคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย   -จัดหาสถานที่ในการอบรม/จัดหาทีมวิทยากรและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2
     -กิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มวัยเรียน/เยาวชน เรื่องไม่ท้องก่อนวัย และการไม่ข้องเกี่ยวกับบุหรี่ สุราและยาเสพติด   -กิจกรรมกลุ่ม ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างแนวคิด  แก่กลุ่มวัยเรียน/เยาวชน กิจกรรมที่ 3   -ค้นหาแกนนำด้านสุขภาพทั้งในโรงเรียนและในชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบแก่กลุ่มวัยเรียน/ เยาวชนในชุมชน   -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน   -อบต.หนุนเสริมด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนในชุมชน    อย่างต่อเนื่อง
 4. ประเมินผลการดำเนินงาน
 5. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. กลุ่มวัยเรียน/เยาวชน จำนวน 60 คน มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม
 2. กลุ่มวัยเรียน/เยาวชน จำนวน 60 คน สามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
 3. สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองยาวมีความเข้มแข็ง

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองยาว กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองยาว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 22:12 น.