กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง


“ โครงการเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น สุขภาพจิตดี มีความสุข ”

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

หัวหน้าโครงการ
นางสมพร อภิชาโต

ชื่อโครงการ โครงการเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น สุขภาพจิตดี มีความสุข

ที่อยู่ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จังหวัด สงขลา

รหัสโครงการ 62-L5215-2-8 เลขที่ข้อตกลง

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562


กิตติกรรมประกาศ

"โครงการเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น สุขภาพจิตดี มีความสุข จังหวัดสงขลา" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

คณะทำงานโครงการ
โครงการเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น สุขภาพจิตดี มีความสุขบทคัดย่อ

โครงการ " โครงการเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น สุขภาพจิตดี มีความสุข " ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสโครงการ 62-L5215-2-8 ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 60,000.00 บาท จาก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 0 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

โครงการนี้ยังไม่มีการเขียนหรือแก้ไขบทคัดย่อ

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"


สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ»
บทคัดย่อ»
   ความเป็นมา/หลักการเหตุผล»
   วัตถุประสงค์โครงการ»
   กิจกรรม/การดำเนินงาน»
   กลุ่มเป้าหมาย»
   ผลลัพธ์ที่ได้»
   การประเมินผล»
   ปัญหาและอุปสรรค»
   ข้อเสนอแนะ»
   เอกสารประกอบอื่นๆ»

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากรและวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ส่งผลให้สถาบันครอบครัว ซึ่งถือเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคมและเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคนและสังคมในอนาคตได้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านโครงสร้างและความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยจากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย มีสมาชิกในครอบครัว 3 ช่วงอายุ (ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และลูก) กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่เหลือเพียงพ่อ แม่ ลูกเท่านั้น และนับวันก็ยิ่งมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ซึ่งแต่ละครอบครัวนั้นอาจจะมีสภาพปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน เช่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีเฉพาะพ่อหรือแม่ที่เลี้ยงลูกตามลำพัง ครอบครัวแหว่งกลางที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลำพัง ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวบุตร      บุญธรรม และครอบครัวที่มีภาระในการดูแลสมาชิกที่เจ็บป่วย/พิการ/ต้องขัง เป็นต้น ทั้งนี้จากข้อมูลการสำรวจครัวเรือน ในปีงบประมาณ 2561 ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง พบว่า มีครอบครัวผู้ต้องขังในพื้นที่ จำนวน 40 ครัวเรือน ครอบครัวผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 19 ครัวเรือน ครอบครัวที่มีผู้พิการ จำนวน 805 ครัวเรือน ครอบครัวผู้สูงอายุ จำนวน 7,530 ครัวเรือน และครอบครัวที่มีแม่วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีที่มาขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 78 ครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งเหตุผลข้างต้นอาจส่งผลให้สถาบันครอบครัวมีความเปราะบาง และไม่สามารถทำบทบาทหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดสัมพันธภาพภายในครอบครัวที่เสื่อมถอยลง และส่งผลกระทบต่อสังคมตามมาภายหลังได้ เช่น ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาการถูกทอดทิ้ง เป็นต้น ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวอาจมีผลทำให้บรรยากาศภายในครอบครัวนั้นมีความรักและความอบอุ่นน้อยลง รวมทั้งเป็นการบั่นทอนสุขภาพจิตและความสุขของคนในครอบครัว ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดปัญหาทางด้านอารมณ์ สุขภาพจิต และสุขภาพร่างกายตามมาภายหลังได้     ดังนั้นการเสริมพลังให้ครอบครัว จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งพลังทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านความคิด อันมีผลให้ครอบครัวสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวได้ เป็นครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น และมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆมิติ ทั้งนี้หากสถาบันครอบครัวในชุมชนมีความอบอุ่นและมีความสุข ก็ย่อมส่งผลให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและมีคุณธรรมไปด้วย     ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเขารูปช้าง จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว รวมทั้งความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพราะหากสถาบันครอบครัวไม่มีความเข้มแข็ง ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสัมพันธภาพในครอบครัว ก็ย่อมส่งผลให้ชุมชนมีความอ่อนแอลงได้ จึงได้จัดทำโครงการ “เสริมพลังครอบครัวอบอุ่น สุขภาพจิตดี มีความสุข” ขึ้น

สถานการณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว
 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็งเพื่อลดปัญหาต่างๆภายในครอบครัว เช่น ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น
 3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาวะที่ดีในทุกๆมิติ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ เป็นต้น

กิจกรรม/การดำเนินงาน

 1. กิจกรรมเสริมพลังครอบครัว

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 80
กลุ่มวัยทำงาน 80
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์ที่ดี มีความรักและความอบอุ่น เป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็งในชุมชน
 2. ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว ทั้งปัญหาสุขภาวะทางด้านร่างกายและสุขภาวะทางจิตใจ
 3. สามารถลดและแก้ไขปัญหาครอบครัวที่อาจส่งผลกระทบให้สถาบันครอบครัวและชุมชนเปราะบาง ทั้งปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และปัญหายาเสพติดในครอบครัว

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1. กิจกรรมเสริมพลังครอบครัว

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมที่ทำ

โครงการเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น สุขภาพจิตดีมีความสุข มีการจัดกิจกรรมแยกย่อยออกมาดังนี้ 1กิจกรรละลายพฤติกรรมและนันทนาการ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความคุ้นเคยและรู้จักซึ่งกันและกัน 2.กิจกรรมสมุดกระจก โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 3.กิจกรรมหัวอกพ่อแม่ 4.กิจกรรมก็เราคู่กัน 5.กิจกรรมครอบครัวของเรา 6.กิจกรรมความในใจและความตั้งใจ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผู้เข้าร่วมโครงการพ่อแม่ผู้ปกครองและบุตรหลานได้มีโอกาสร่วมวิเคราะห์ปัญหาภายในครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพของคนในครอบครัวทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบทางด้านสุขภาวะของครอบครัว นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งถือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับสมาชิกในครอบครัวผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นการทำถุงผ้าครอบครัวเกมนันทนาการต่างๆเป็นต้นทั้งนี้จากการทำแบบประเมินครอบครัวก่อนเข้าร่วมโครงการการประเมินจากเครือข่ายภายหลังเข้าร่วมโครงการพบว่าผลการประเมินมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งทางด้านการแสดงออกถึงความรักและเอาใจใส่ระหว่างกันด้านการยอมรับและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้านการสื่อสารกันอย่างมีคุณภาพและด้านการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาข้อขัดแย้งอย่างมีเหตุผลไม่ใช้ความรุนแรงส่วนการประเมิน ความร่วมมือขณะเข้าร่วมกิจกรรมการตอบคำถามการมีส่วนร่วมความสนใจปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นรวมถึงพูดถึงปัญหาที่ตัวเองเคยประสบเช่นการที่บุตรหลานไม่เชื่อฟังและไม่เข้าใจว่าการว่ากล่าวตักเตือนเป็นการแสดงถึงความเป็นห่วงการเข้มงวดในเรื่องผลการเรียนของพ่อแม่ผู้ปกครอง

 • photo

 

40 0

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น


ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในภาพรวม

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว
ตัวชี้วัด : สมาชิกในครอบครัวสามารถวิเคราะห์ปัญหาภายในครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาวะของคนในครอบครัวได้ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ ร้อยละ 80
0.00

 

2 เพื่อส่งเสริมการสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็งเพื่อลดปัญหาต่างๆภายในครอบครัว เช่น ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น
ตัวชี้วัด : สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี มีความรัก และความสามัคคี ส่งผลให้ครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
0.00

 

3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาวะที่ดีในทุกๆมิติ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ เป็นต้น
ตัวชี้วัด : สมาชิกในครอบครัวนำทักษะและความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในครอบครัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับครอบครัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
0.00

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 160
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน -
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 80
กลุ่มวัยทำงาน 80
กลุ่มผู้สูงอายุ -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด -
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ -
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง -
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] -

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว (2) เพื่อส่งเสริมการสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็งเพื่อลดปัญหาต่างๆภายในครอบครัว เช่น ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น (3) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาวะที่ดีในทุกๆมิติ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ เป็นต้น

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) กิจกรรมเสริมพลังครอบครัว

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

 • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
 • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุข้อเสนอแนะ

 

 

 


ส่วนที่ 3 ประเมินคุณค่าโครงการ

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อโครงการ โครงการเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น สุขภาพจิตดี มีความสุข

รหัสโครงการ 62-L5215-2-8 ระยะเวลาโครงการ 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่

1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. กระบวนการใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
99. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การบริโภค

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การออกกำลังกาย

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. อื่นๆ

 

 

 

โครงการเสริมพลังครอบครัวอบอุ่น สุขภาพจิตดี มีความสุข จังหวัด สงขลา

รหัสโครงการ 62-L5215-2-8

ได้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอไว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

................................
( นางสมพร อภิชาโต )
ผู้รับผิดชอบโครงการ
......./............/.......

vertical_align_topไปบนสุด