กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม แผนงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
รหัสโครงการ 62-L8290-4-1
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานสารเสพติด , แผนงานโรคเรื้อรัง , แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขาฯกองทุน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
วันที่อนุมัติ 30 ตุลาคม 2561
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 13 พฤศจิกายน 2561 - 14 พฤศจิกายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 66,800.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
พี่เลี้ยงโครงการ นางวลัยลักษณ์ เยาว์ดำ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.566,99.699
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (66,800.00 บาท)

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
7 พ.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและอนุกรรมการ 46,800.00 -
7 พ.ย. 61 โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 10,000.00 -
7 พ.ย. 61 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการและผู้ที่่เกี่่ยวข้อง 10,000.00 -
รวม 0 66,800.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) กองทุนตำบลนาโยงเหนือ
2 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) กองทุนตำบลนาโยงเหนือ
3 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) กองทุนตำบลนาโยงเหนือ
4 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) กองทุนตำบลนาโยงเหนือ
5 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) กองทุนตำบลนาโยงเหนือ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลนาโยงเหนือ กองทุนตำบลนาโยงเหนือ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 14:44 น.