กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางด้านการจราจร ในเขตเทศบาลตำบลคอกช้าง
รหัสโครงการ 62-L8277-2-01
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจภูธรแม่หวาด
วันที่อนุมัติ 25 เมษายน 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 17,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ร.ต.อ.วรวุธ ขาวสังข์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 17,500.00
รวมงบประมาณ 17,500.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 60

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

สภาพปัญหาที่สังคมไทยมักจะเจออยู่มาอย่างยาวนานบนท้องถนน และยังแก้ปัญหาไม่ได้ นั่นก็คือ ปํญหาการจราจรและอุบัติเหตุทางด้านจราจร ที่ทำให้ทุกคนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องเวลาที่เราจะต้องเสียไปเพราะฉะนั้นทางภาครัฐ หรือทางด้านจราจร ก็ได้การพยายามวางแผนเพื่อขจัดปัญหานี้ไปให้ได้ แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ทำให้ทุกคนยังต้องเผชิญปัญหาการจราจรต่อไป         ในห้วงที่ผ่านมา บนถนน410 เขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรแม่หวาด มีอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อาจสืบเนื่องมาจากประชาชนทั่วไป ไม่รู้จักการใช้ถนนและกฎจราจร ป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ จนทำให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรของสถานีตำรวจภูธรแม่หวาด ในห้วงที่ผ่านมา เฉลี่ยประมาณ 10 ครั้งต่อเดือน สถานีตำรวจภูธรแม่หวาดจึงมีแผนป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ปี 2562 ภายใต้หัวข้อ สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุจราจร เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฎิบัติของหน่วย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อรณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางการจราจร ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลคอกช้าง

 

0.00
2 2. เพื่อเสริมสร้างกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนทั่วไป มีความรู้การใช้รถใช้ถนน กฎจราจร ป้ายสัญญาณจราจร

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องกฎหมายจราจร และวินัยในการจราจร ข้อปฎิบัติในการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย และรู้จักเครื่องหมายจราจรชนิดต่างๆ 13,125.00 13,000.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ฝึกปฎิบัติจริง เรื่องความปลอดภัย ในการใช้ถนน เครื่องหมายจราจร บนท้องถนน 4,500.00 4,500.00
รวม 0 17,625.00 2 17,500.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

ขั้นเตรียมการ - ประชุมคณะกรรมการ จัดฝึกอบรม - ประสานกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม - จัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม       ขั้นดำเนินการ - อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องกฎหมายจราจร และวินัยในการจราจร ข้อปฎิบัติในการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย และรู้จัก เครื่องหมายจราจรชนิดต่างๆ - ฝึกปฎิบัติจริง เรื่องความปลอดภัย ในการใช้ถนน เครื่องหมายจราจร บนท้องถนน       ขั้นสรุปผล
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรม พร้อมภาพถ่าย ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องกฎหมายจราจร วิธีปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการใช้รถ ใช้ถนน       2. อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.doc) กองทุนเทศบาลตำบลคอกช้าง

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนเทศบาลตำบลคอกช้าง กองทุนเทศบาลตำบลคอกช้าง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 11:42 น.