กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการออกกำลังกาย ม.8
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ อสม.ทับกฤช
วันที่อนุมัติ 1 ธันวาคม 2560
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 กันยายน 2561
งบประมาณ 11,250.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ อสม.ทับกฤช
พี่เลี้ยงโครงการ นางวรนุช ผลเจริญ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ละติจูด-ลองจิจูด 15.77,100.233
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ธ.ค. 2560 31 ส.ค. 2561 11,250.00
รวมงบประมาณ 11,250.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 40

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
40.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เป็นวิธีที่เหมาะสม โดยการกระตุ้น ให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกาย แข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการ เกิดโรคดังกล่าวด้วย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่

ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

40.00 50.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.รับสมัครสมาชิกกลุ่มออกกำลังกาย
2.รวบรวมสมาชิก 3.จัดวิทยากรและสถานที่ 4.ประเมินผลโดยการวัดรอบเอว วัดความดันโลหิต วัดน้ำหนักทั้งก่อนและหลังการจัดทำโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ประชาชนในพื้นที่ได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2.ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 3.ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีกิจกรรมร่วมกัน

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์รายงานปิดโครงการ-ฉบับสมบูรณ์ (.pdf) กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทับกฤช

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทับกฤช กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทับกฤช เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 15:02 น.